Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Timer Agency Template

Кафедра анатомії, фізіології та патології

Завідувач кафедри

Рябуха Ольга Іллівна, кандидат медичних наук, доцент – автор та співавтор 126 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7-ми навчальних посібників, 10-ти авторських свідоцтв, 1-го патенту на винахід.

Кафедра організована у 2005 році. Кафедру очолювала кандидат медичних наук Король Т.В. З 2010 року по 2016 рік завідувачем кафедри був кандидат медичних наук, доцент – Косий Євген Родіонович.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 1 доктор медичних наук
• 1 професор
• 5 кандидатів наук
• 3 доценти
• 6 асистентів

Рябуха Ольга Іллівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Регеда Михайло Степанович – доктор медичних наук, професор
Джулай Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук
Найда Анатолій Іванович – кандидат медичних наук, доцент
Регеда Мар’яна Михайлівна - кандидат медичних наук
Стадник Олег Євгенович – кандидат медичних наук, доцент
Бобрьонок Віолета Геннадіївна
Кузик Ірина Ярославівна
Драган Юлія Миронівна
Квасневська Іванна Ігорівна
Ковальська Марта Євгенівна
Мавко Мирослава Василівна

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять підготовку з анатомії, фізіології, патофізіології та патоморфології студенти I-ІІІ курсів  інституту(спеціальності: 7.110101 лікувальна справа, 7.110106 стоматологія, 7.110201 - фармація), з 2010 р. навчання студентів усіх факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою  відповідно до нових навчальних планів.
Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:
Анатомія  (І курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Фізіологія  (ІІ  курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Патофізіологія  (ІІ-ІІІ курси медичного, стоматологічного та І курс фармацевтичного факультету)
Патоморфологія (ІІ-ІІІ курси медичного, стоматологічного факультетів)

Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог кредитно-модульної системи, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, які включають методичні рекомендації до практичних занять,  матеріали для самостійної позааудиторної роботи студентів.      

Наукова робота:

Монографії:
Регеда М.С. Гнійні хвороби легень. – Львів: Сполом, 2008. – 118с
Сергієнко О.О., Регеда М.С., Плєшанов Є.В. Артеріальна гіпертензія. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. Львів, 2009. – 189 с
Регеда М.С. Алергічні захворювання легенів. – Львів, 2009. – 342 с
Готра З., Кожухар О., Косий Є. Біомедична електроніка. Львів, НВФ «Українські технології», 2010 . – 262 с
Скляров О.Я., Косий Є.Р., Скляров Є.Я. Основи гастроентерології. Львів: Кварт, 2011. – 289 с.
Підручники та посібники:
Вибрані питання патологічної фізіології. Книга в трьох частинах. Ч II. Типові патологічні процеси / За ред. проф. Регеди М.С. - Львів: Сполом, 2008. — 276 с.
Невідкладні стани. Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. /За ред. проф. Регеди М.С., Кресюна В.Й. — Львів: "Магнолія", 2008. — 844 с.
Патологічна фізіологія : підруч. для фармац. ВНЗ і фармац. ф-тів мед. ВНЗ III- IV рівнів акредитації / М. С. Регеда та ін.. ; за ред.: М. С. Регеди, А. І. Березнякової; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, НФаУ. - Вид 2-ге, доп. та перероб. - Львів : Магнолія 2011. - 490 с.
Фізіотерапія / За ред. М.С. Регеди.- Львів: Магнолія, - 2011 - 558 с.
Косий Є., Готра О., Кожухар О., «Біомедична електроніка. Принципи функціонування електронних засобів лікування в медицині» навч. пос. Львів, укр.. технології ,2014р.
Найда А.І. Судова медицина. Розширені тези лекцій і стандартизований контроль знань : Навч. посібник. / А.ІНайда, О.Р.Малик. – Львів: Сполом, 2014. – 172 с.
Статті:
Встановлення ефективності заходів фізичної реабілітації дітей першого року життя з вродженою м’язовою кривошиєю шляхом визначення поверхневих біоелектричних потенціалів грудинно-ключично-соскоподібних м’язів шиї : а. с. ДДІВ України № 18030 / Мартинович М. І., Ступницька С. А., Рябуха О. І. – К., 2006.
Рябуха О. І. Об’єктивізація морфофункціонального стану тироцита шляхом визначення профілів його спеціальних можливостей / О. І. Рябуха // Таврический медико-биологический вестник. – 2006. – № 3, ч. 3, т. 9. – С. 156 – 158.
Алгоритм соматоскопічного обстеження дітей раннього віку для виявлення вродженої м’язової кривошиї : а. с. ДДІВ України № 20907 / Ступницька С. А., Рябуха О. І. – К., 2007.
Прикладна методика визначення показників розгинання, бокових нахилів в уражений та здоровий бік шийного відділу хребта сантиметровою стрічкою та вимірювання кута нахилу голови і ротаційних можливостей шийного відділу хребта гоніометром як засобів поточного контролю у фізичній реабілітації дітей раннього віку з вродженою м’язовою кривошиєю : а. с. ДДІВ України № 25719 / Ступницька С. А., Рябуха О. І. – К., 2008.
Особливості фазових змін деяких морфофункціональних показників у дівчат протягом оваріально-менструального циклу / В. Р. Будзин, О. І. Рябуха // Вісник Чернігівського пед. ун-ту. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 2. – С. 15 – 18.
Сучасний стан фізичної реабілітації онкологічних хворих в Україні / К. Тимрук-Скоропад, О. Рябуха // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 217 – 222
Особливості застосування засобів фізичної реабілітації у дітей раннього віку при вродженій м’язовій кривошиї /С. А. Ступницька, О. І. Рябуха // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб.наук. пр. Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 146 – 150.
Рябуха О. Скринінг-дослідження стану вестибулярної функції у борців греко-римського стилю в різних вікових групах / О. Рябуха, Р. Пелехатий, В. Будзин, О. Гузій // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 22 – 29.
Впровадження методики фізичної реабілітації для осіб з первинним попереково-крижовим радикулітом у післялікарняному періоді / В. Будзин, О. Гузій, О. Рябуха, Л. Клос // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 3. – С. 50 – 56.
Нові підходи до фізичної реабілітації дітей з переломами кісток ліктьового суглоба / В. Р. Бузин, О. І. Рябуха // Актуальные вопросы высшего профессионального образования : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк, 2012. – С. 452 – 459.
Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ : метод. рек. / В. Р. Будзин, О. І. Рябуха. – Л. : Ліга-Прес, 2009. – 84 с
О. І. Рябуха // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 146 – 150.
Рябуха О. Скринінг-дослідження стану вестибулярної функції у борців греко-римського стилю в різних вікових групах / О. Рябуха, Р. Пелехатий, В. Будзин, О. Гузій // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 22 – 29.
Рябуха О. Смерть учнів на уроках фізкультури: аналіз причин / О. Рябуха, В. Будзин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 171 – 174.
До питань підходів до тренувального процесу футболісток з урахуванням функціональних можливостей жіночого організму в різні фази оваріально-менструального циклу / В. Бузин, Р. Пелехатий, О. Рябуха // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 2(8). – С. 33 – 41.
Рябуха О. Поліпшення якості життя пацієнтів із розсіяним склерозом засобами лікувальної гімнастики, масажу та фізіотерапії / О. Рябуха, В. Бузин, Ю. Коростельова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 201 – 205
Рябуха О. І. Заняття пілатесом як засіб покращення здоров’я школярів / О. І. Рябуха, Н. С. Олейнікова // Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. – Луганск, 2013. – Ч. 2, т. 2. – С. 113 – 118.
Рябуха О. Порушення рухової спроможності як причина погіршення якості життя хворих на розсіяний склероз / Ольга Рябуха, Віра Будзин, Юлія Коростельова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 3 (13). – С. 93 – 100.
Особливості показників біоелектричної діяльності міокарда та гемодинаміки футболісток у різні фази оваріально-менструального циклу (ОМЦ) / В. Будзин, О. Рябуха, О. Гузій, Н. Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 39 – 47.
Особливості рухової здатності дітей 4 – 6 років з хворобою Пертеса / О. Гузій, В. Будзин, Н. Жарська, О. Рябуха // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. в галузі фіз. виховання, фізкультури та спорту. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 645 – 651.
Riabukha Olha. Application of new information technologies for the study of cell activity / Olha Riabukha // Perspective technologies and methods in mems design : proceeding of XIth International Conference 2 – 6 September 2015. – Lviv–Polyana, Ukraine. – P. 69 – 71.
Погорецька Я.О. Особливості активності трансаміназ у крові в динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми та вплив на них тіортиазоліну. Я.О. Погорецька , М,С Регеда , І.Г.Гайдучок .Медична гідрологія та реабілітація.- 2011. -№3 , Т.9.- с.29-30
Дослідження гепатопротекторної дії тіотриазоліну в експерименті на морських свинках. М.С. Регеда , Я.О. Погорецька , Р. Ю. Грицко, І.Г. Гайдучок .Гепатологія .-2011 -№ 4(14).-с 42-46
Погорецька Я.О. Активність аспартат -та алінінамінотрансфераз у крові морських свинок з експериментальною бронхіальною астмою і їх корекція тіотриазоліном . Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції " Медична наука в практику охорони здоров`я"- 2012- с.75
Регеда М.С. Бронхіальна астма : зсув окремих показників ендогенної інтоксикації та їх корекція тіотриазоліном .М.С. Регеда , Я. О. Погорецька . Актуальні проблеми транспортної медицини : навколишнє середовище, професійне здоров`я, патологія.-2013.- № 3(33) - с. 111-115.
Регеда М. С.Особливості функціонального стану прооксидантної і антиоксидантної систем у печінці морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми та їх корекція тіотриазоліном .М.С. Регеда, Я. О. Погорецька, В. Й. Кресюн // Одеський медичний журнал.-2012- №4 (132).с.5-7.
Reheda M. S. Influence of drug thiotriazoline on certaine indicators of endogenous intoxication under the conditions of bronchial asthma formation / M. S. Reheda , Ya. O. Pohoretska // J. of Health Sciences .-2013 -Vol.3 №12 .-p.231-240
Кордис Б.Д. Кровопостачання шлунка щура в нормі. Матер. ХV Конгресу СФУЛТ 16-18 жовтня 2014 м. Чернівці-Київ-Чікаго, 2014, с.407
Кордис Б.Д. Передовий зарубіжний досвід у медичній освіті. Там же, с.447
НайдаА.І. «Смерть унаслідок пострілу з близької дистанції з пневматично їзброї. В мат-лах ХУ конгрессу СФУЛТ». Чернівці. 2014. С. 433-434
РегедаМ.С."Ішемічна хвороба серця. Клінічна фармакологія та фармакотерапія" (2014). 
Гаврилюк О.М Випадки псевдомембранозного коліту у практиці патологоанатома. Матеріали ХV конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці-Київ-Чікаго, 2014. - С.436.
Гаврилюк О.М. Interrelations between fibrosis, angiogenesis and ductular reaction in progression of chronic steatohepatitis (alcoholic and non-alcoholic) and hepatitis C virus infection, Патологія. – 2014. - №2. – С.66-69.
Гаврилюк О.М. Animal model of non-reflux esophagitis via NSAID-induced injury and modification biosynthesis of hydrogen sulfide,8th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection (Budapest, 24-26 september, 2014)
DigDisSci (2014) 59:1651.
Гаврилюк О.М. Особенности экспрессии маркера СК19 при хроническомстеатогепатите и вирусном гепатите С, Здравоохранение. – 2014. - №7. – С.39-42.
Гаврилюк О.М. Морфологічні особливості клітинної інфільтрації тканини печінки при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С, Медицина транспорту України. – 2014. - №2(50). – С.23-28
1. Регеда С.М. Порушення імунного гомеостазу в ранній період розвитку експериментальної пневмонії / С.М. Регеда, Л.О. Фурдичко, М.М. Регеда-Фурдичко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - №4(24). – С. 52-54.
2. Роль процесів протеолізу та антипротеазного потенціалу в легенях в пізній період розвитку експериментальної пневмонії / А.І. Гоженко, М.М. Регеда-Фурдичко, С.М. Регеда, Л.О. Фурдичко // Вісник морської медицини. – 2015. - №4(69). – С. 121-124.
3. Регеда-Фурдичко М.М. Значення факторів неспецифічної резистентності організму для раннього періоду розвитку експериментальної пневмонії / М.М. Регеда-Фурдичко, Л.О. Фурдичко, С.М. Регеда // Досягнення біології та медицини. – 2016. - №1(27). – С. 17-19.
4. Регеда-Фурдичко М.М. Порушення окремих показників імунної системи в крові у пізній період формування експериментальної пневмонії та їх корекція тіотриазоліном / М.М. Регеда-Фурдичко, С.М. Регеда, Л.О. Фурдичко // Одеський медичний журнал. – 2016. - №3(155). – С. 9-11.
5. Роль процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в легенях у пізньому періоді розвитку експериментальної пневмонії та корекція їх порушень тіотриазоліном / В.Й. Кресюн, М.М. Регеда-Фурдичко, С.М. Регеда, Л.О. Фурдичко // Одеський медичний журнал. – 2016. - №1(153). – С. 26-29.
6. Особливості змін процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у легенях у ранній період формування експериментальної пневмонії / М.С. Регеда, Л.О. Фурдичко, М.М. Регеда-Фурдичко, С.М. Регеда // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - №1(25). – С. 41-43.
7. Регеда-Фурдичко М.М. Вміст імуноглобулінів М в крові в динаміці розвитку експериментальної пневмонії/ М.М. Регеда-Фурдичко, Л.О. Фурдичко, С.М. Регеда // Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2016 р.: матеріали конф. – Одеса, 2016. – С. 153-154.
8. Регеда-Фурдичко М.М. Рівень циркулюючих імунних комплексів у крові за умов розвитку експериментальної пневмонії / М.М. Регеда-Фурдичко, Л.О. Фурдичко, С.М. Регеда // Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2016 р.: матеріали конф. – Львів, 2016. – С. 103-105.
9. Регеда-Фурдичко М.М. Активність глутатіонпероксидази в легенях у динаміці формування експериментальної пневмонії / М.М. Регеда-Фурдичко, Л.О. Фурдичко, С.М. Регеда // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції: VII національний конгрес патофізіологів України, 5-7 жовтня, 2016 р.: матеріали конгресу. – Харків, 2016. – С. 188.
Патенти :

Регеда М.С., Пастернак Ю.В., Огоновський Р.З. Антисептичний, регенеруючий засіб на основі похідних §-кротонолактону та карнозину для лікування інфекційних ран та гнійно-запальних захворювань шкіри //Патент України № 12726 від 05.03.2007 р.
Регеда М.С., Огоновський Р.З., Пастернак Ю.В. Регенеруючий, протимікробний, знеболюючий засіб «кротозин" для терапії інфікованих ран, опіків, гнійно-запальних захворювань шкіри // Патент на корисну модель №33287. - 2008 Б11.
Анотації виданих книг професора Регеди М.С.

Виховна  робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру анатомії, фізіології та патології Львівського медичного інституту (завантажити).

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами