Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Timer Agency Template

Кафедра медичної біології, мікробіології, гістології

Завідувач кафедри

Баїк Оксана Львівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник – автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Кафедра створена у 2004 році. З 2004 р. до цього часу кафедру очолює Баїк Оксана Львівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 1 доктор медичних наук, професор
• 6 кандидатів наук
• 1 доцент
• 4 асистенти

Баїк Оксана Львівна – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Всяка Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент
Луцик Максим Максимович – кандидат медичних наук, асистент
Панкевич Леся Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент
Павлів Анна Семенівна - асистент
Федечко Йосип Михайлович – кандидат медичних наук, доцент 
Струбіцька Тамара Володимирівна – кандидат біологічних наук, асистент 
Шикула Христина Юріївна - викладач
Ященко Антоніна Михайлівна – доктор медичних наук, професор

Навчально-методична робота

Колектив кафедри працює над розробкою та удосконаленням навчально–методичних матеріалів. Викладачі кафедри підготували нові робочі навчальні програми з усіх навчальних дисциплін відповідно до кредитно-модульної системи.
Особлива увага приділяється самостійній роботі студентів, зокрема, підготовці і захисту тем, винесених на самостійне опрацювання студентами, а також захист студентами рефератів з окремих тем самостійної роботи на семінарах.
Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:
Медична біологія (І курс стоматологічного та І курс медичного факультетів)
Біологія з основами генетики (І курс фармацевтичного факультету)
Гістологія, цитологія та ембріологія (І курс стоматологічного, І-ІІ курс медичного факультетів)
Медична генетика (V курс медичного факультету)
Мікробіологія з основами імунології (ІІ курс фармацевтичного факультету)
Мікробіологія, вірусологія та імунологія (ІІ курс медичного та стоматологічного факультетів, ІІІ курс медичного факультету).       

Наукова робота:

Основні напрямки наукових досліджень :

• Медична біологія та паразитологія
• Мікробіологія, вірусологія та імунологія
• Гістологія, цитологія та ембріологія людини
• Сучасні методи дослідження генетики людини
Викладачі кафедри проводять науково–дослідну роботу, результати якої висвітлені у одній монографії, 55 наукових статтях та 32 тезах, представлених на 11 міжнародних та 13 українських конференціях.
Велика увага на кафедрі приділяється підготовці і проведенню загальноінститутських студентських наукових конференцій. За час існування Львівського медичного інституту кафедра представила 14 студентських наукових робіт з дисциплін кафедри. Всі студентські наукові роботи відзначені нагородами.
Основні публікації

Навчальні посібники:

• О.Л.Баїк. Медична біологія. Навчальний посібник. - Львів, 2010. – 192 с.
• О.Л.Баїк. Внутрішньовидова мінливість листяних мохів. Актуальні проблеми медицини,фармації та біології. – Львів, 2014. – С.83-98. 
• А.М. Ященко, Л.В. Панкевич та ін..Спеціальна гістологія.Навчальний посібник для студентів медичного факультету. - Львів, 2013 – 200 с.
• Ю.О. Павлова. Загальна вірусологія: навчальний посібник: [для студентів вищих навчальних закладів] / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, Ю. О. Павлова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 264 с. – (Серія “Біологічні студії”)”.
• Федечко Й.Н в соавторстве. Микробиология, вирусология, иммунология. Под ред. Академика НАН Украины В.П.Широбокова. Для студентов медицинских вузов. Вінниця. „Нова книга” – 2015. – 520 с.
• Х.Ю.Шикула. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. – Львів, 2011. – 235 с.
• Х.Ю.Шикула. Атлас з мікробіології. – Львів, 2006. – 173 с.

Наукові праці:

• Щ.Л.Баїк. Вивчення фізіолого-біохімічної мінливості моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Під дією важких металів // Чорноморський ботанічний журнал. – 2013. – Т. 8, №2. – С. 134-141.
• О.Л.Баїк. Морфофізіологічні та біохімічні зміни з гамето фіті моху під дією важких металів // Праці Наукового товариства ім.. Т.Г.Шевченка. Екологічний збірник. – 2014. Т.ХХХIХ. – С. 210-217.
• Басалик О.В., Довгий А.В., Дорощук С.М., Лебяк М.б,, Струбіцька Т.В., Струбіцький І.В. Заявка на винахід. Реєстраційний номер заявки а 201411136. Дата подання 13.10.2014. Назва винаходу: Композиційна суміш „Біоакарицид- R5” для боротьби з ектопаразитами медоносних бджіл
• Kyyak N. Ya., Baik O.L. Role of the bryophyte cover in accumulation of the biogenic elements in technogenic substrate on the territory of sulphur e[traction / wschodne partnerstwo/ - 2014: materially X Miedzynarodowej naukowo-praktycznejkonferencij ( Przemysl, 7-15 wrzesnia 2014 r.) – 2014. Vol. 27. – Ekologia. S. 6-16. 
• Dumych T., Lutsyk M., Banski M. Visualization of melanoma tumor with lectin-conjugated rare-earh doped fluoride nanocrystals // Croat. Med. J. 2014, 55:186-194.
• Луцик М.Д., Білий Р.О., Луцик М.М., Стойка Р.С. Заявка на винахід. Реєстраційний номер заявки а 201411136. Дата подання 25.06..2015. Назва винаходу: „Спосіб отримання хітозану гемо статичного
• Панкевич Л.В. Глікополімери клітин та інших структурних компонентів печінки щура в нормі та на тлі експериментального стрептозотоцин-індукованого діабету // Фундаментальна та клінічна медицина 2014. с.50-56
• Фік В.Б., Федечко Й.М., Кривко О.П., Корнійчук О.П. Мікробіологічний стан ротової порожнини інтактного щура // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(1). – С. 222-227
• Фік В.Б., Федечко Й.М., Кривко О.П., Корнійчук О.П. Мікрофлора ротової порожнини лабораторних щурів при дії антибіотика // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(1). – С. 222-227
• Ященко А.М., Смолькова О.В., Стус Х.І., Панкевич Л.В. Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі і за умов експериментального гіпотиреозу // Світ медицини та біології. – 2015. - С. 26-34.

Виховна  робота

На кафедрі проводиться виховна робота серед студентської молоді, зокрема: проведення навчальних екскурсій у медичні заклади з метою підвищення їх кваліфікаційного рівня. Так, в межах навчальних програм проводяться екскурсії для студентів, зокрема, на кафедру інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького, в обласну санепідстанцію Львівської залізниці (лабораторія вірусології), у міську інфекційну лікарню, вірусологічне відділення при кафедрі інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Основним завданням кафедри є формування у студентів світоглядної та екологічної культури, громадянина України, її патріота, для якого пріоритетом є загальнодержавні цінності, висока фахова підготовка, конкурентоспроможність на ринку праці.

Положення про кафедру медичної біології, мікробіології, гістології ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами