Кафедра ортопедичної стоматології

Кафедра ортопедичної стоматології

Завідувач кафедри
                                
Щепанський Федір Йосипович, кандидат медичних наук, автор та співавтор  понад 30-ти  наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографії, 1 підручника, 1 книги.
 
Кафедра з 2004 року входила до складу кафедри стоматології, яку очолював  к.мед.н.  Бунь Ю.М. З 2012р. кафедра ортопедичної стоматології  є окремим структурним підрозділом.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • 3 кандидати медичних наук
 • 8 асистентів

Щепанський Федір Йосипович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук 
Амізян Артак Азадович 
Борущак Роман Степанович
Гаєва Оксана Михайлівна
Кіндій Ірина Леонідівна
Кушинська Галина Богданівна
Павлів Юрій Орестович
Щепанський Борис Федорович 
Бунь Юрій Миколайович – кандидат медичних наук, асистент
Погранична Христина Романівна – кандидат медичних наук

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять підготовку зі спеціальних дисциплін студенти ІІ-V курсів інституту (спеціальність  7.12010005 – стоматологія). З 2010р. навчання студентів проводиться за кредитно-модульною системою у відповідності до нових навчальних планів.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

Пропедевтика ортопедичної стоматології
Ортопедична стоматологія ( ІІІ-V  курс стоматологічного ф-ту)
       
Навчально-методична робота

Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно
до вимог кредитно-модульної системи. Усі практичні завдання проводяться у відповідно обладнаних стоматологічних кабінетах, забезпечені необхідними методичними  та розхідними матеріалами.

Наукова робота:

 • аспекти патогенезу експериментального алергічного альвеоліту;
 • дослідження функціонального стану судин пародонту у хворих на генералізований пародонтит;
 • клініка пародонтиту у хворих на цукровий діабет;
 • застосування медикаментозних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

Основні публікації
 Підручники та посібники:

 1. Щепанський  Ф.Й. Невідкладні стани. - Львів 2004р.-820с. (у співавторстві)
 2. Щепанський Ф.Й. Загальна алергологія. -  Львів -2006р. -70с.
 3. Щепанський  Ф.Й. Патологічна фізіологія. -  Львів-2011р.-490с. (у співавторстві)

Наукові  праці:

 • Бунь Ю.М., Іськів О.П. Корекція гігієни порожнини рота у хворих генералізованим пародонтитом засобами перстача прямостоячого // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології.-Львів 2005.-С. 18-21.
 • Бунь Ю.М., Катурова Г.Ф., Воропаєва Л.В., Баглык Т.В., Костюк Н.Г., Крючко А.И., Удовиченко Н.Н. Опыт клинического применения „Парагеля” в комплексном лечении хронического генерализованого пародонтита // „Стоматолог”.- №4 (84).-2005 р. – С. 45-46
 • Бунь Ю.М., Кухта В.С., Кухта М.О., Залізняк М.С. Препарати калгану в стоматології // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології. - Львів 2005.-С.91-94.
 • Бунь Ю.М., Кухта С.Й., Іськів О.П. Вплив місцевих захисних факторів на стан гігієни порожнини рота у хворих генералізованим періодонтитом // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології.-Львів 2005.-С. 33-34.
 • Бунь Ю.М., Пиндус Т.О. Фактори негігієнічного стану ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит та шляхи їх усунення // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. –Львів 2007.-С. 54-58.
 • Бунь Ю.М., Пиндус Т.О., Бородач В.О. Зміни мікроекології ясенних тканин й обгрунтування принципів вибору антибактеріальної терапії у хворих на генералізований катаральний гінгівіт // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. –Львів 2007.-С. 59-65
 • Бунь Ю.М., Сай В.Г., Кузів С.П., Пасько О.О. Періодонтити // Львів, 2004.-350 с.
 • Вплив антиоксиданта альфа-токоферола ацетату на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і активність ферментів антиоксидантної системи в легеневій тканині морських свинок при модельному процесі алергічного альвеоліту / Ф. Й. Щепанський, В. Й. Кресюн, В. В. Годован, М. С. Регеда // Досягнення біології та медицини. – 2005. - № 2(6). – С. 56-58
 • Загальна алергологія / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. В. Поліянц, О. А. Ковалишин. – Львів : В-во «Сполом», 2006. – 70 с.
 • Особливості змін функціонального стану процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт та його корекція / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. Г. Гайдучок, О. А. Ковалишин, М. М. Регеда // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : науково-практичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 56-62
 • Порушення функціонального стану прооксидантно-антиоксидантного системи у сироватці крові самців при модельному процесі алергічного альвеоліту та їх корекція антиоксидантом альфа-токоферолом ацетатом / Ф. Й. Щепанський, В. Й. Кресюн, В. К. Напханюк, М. С. Регеда // Одеський медичний журнал. – 2005. - № 2(88). – С. 45-47
 • Регеда М. С. Активність супероксиддисмутази у крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті на різних етапах його розвитку / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Вибрані питання пульмонології : збірник наукових праць. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С.10-11 .
 • Регеда М. С. Вплив альфа-токоферолу ацетату на вміст в крові дієнових кон’югат та малонового диальдегіду при модельному процесі алергічного альвеоліту / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Науковий потенціал світу – 2004 : І міжнародна науково-практична конференція, 1-15 листопада 2004 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 34. – С. 10-11
 • Регеда М. С. Екзогенний алергічний альвеоліт: патогенез, клініка, діагностика та лікування / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Лікування та діагностика. – 2005. - № 2-3. – С. 47-51
 • Регеда М. С. Ендогенна антиоксидантна ферментативна система у крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті та вплив на неї екзогенного антиоксиданта альфа-токоферола ацетату / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, О. А. Ковалишин // Сучасні наукові дослідження – 2006 : ІІ міжнародна науково-практична конференція, 20-28 лютого 2006 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 13. – С. 43-44.
 • Регеда М. С. Перекисне окиснення ліпідів в легеневій тканині самців морських свинок при модельному процесі алергічного альвеоліту та корекція антиоксидантом альфа-токоферолом ацетатом (вітаміном Е ацетатом) / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Вибрані питання пульмонології : збірник наукових праць. – Львів, 2005. – Вип. 2. – С. 33-36
 • Регеда М. С. Функціональний стан прооксидантно-антиоксидантної системи у крові морських свинок за фізіологічних умов / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. Г. Гай дучок // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : науково-практичний журнал. – 2004. - № 1. – С. 14-16.
 • Щепанський Ф. Й. Вміст Т-лімфоцитів у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт в різні періоди формування захворювання / Ф. Й. Щепанський // Наука і освіта – 2007 : V міжнародна науково-практична конференція, 3-15 січня 2007 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т. 4. – С.62-63
 • Щепанський Ф. Й. Рівень циркулюючих імунних комплексів у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт / Ф. Й. Щепанський // Ключові аспекти наукової діяльності – 2007 : ІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-31 січня 2007 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т. 4. – С.36-37.
 • Щепанський Ф. Й. Роль про- та антиоксидантних процесів у патогенезі алергічного альвеоліту в тканині печінки морських свинок / Ф. Й. Щепанський, М. С. Регеда // Фізіологічний журнал. – 2005. – Т 51, № 6. – С. 46-48 (Здобувачем проведено моделювання експериментального АА, дослідження ДК, МДА, СОД і каталази в печінці, оцінені результати і зроблені висновки).

Положення про кафедру ортопедичної стоматології ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Виховна  робота
          Кафедра  проводить виховну роботу згідно з планом  роботи кафедри та бере активну  участь в загальноінститутських заходах.

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010