Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Шановний абітурієнте! Приймальна комісія розпочинає роботу 10 липня з 10:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00), чекаємо на тебе!

Timer Agency Template

Кафедра ортопедичної стоматології

Завідувач кафедри

Щепанський Федір Йосипович, кандидат медичних наук, автор та співавтор  понад 30-ти  наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографії, 1 підручника, 1 книги.

Кафедра з 2004 року входила до складу кафедри стоматології, яку очолював  к.мед.н.  Бунь Ю.М. З 2012р. кафедра ортопедичної стоматології  є окремим структурним підрозділом.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 3 кандидати медичних наук
• 8 асистентів

Щепанський Федір Йосипович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук 
Амізян Артак Азадович 
Борущак Роман Степанович
Гаєва Оксана Михайлівна
Кіндій Ірина Леонідівна
Кушинська Галина Богданівна
Павлів Юрій Орестович
Щепанський Борис Федорович 
Бунь Юрій Миколайович – кандидат медичних наук, асистент
Погранична Христина Романівна – кандидат медичних наук

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять підготовку зі спеціальних дисциплін студенти ІІ-V курсів інституту (спеціальність  7.12010005 – стоматологія). З 2010р. навчання студентів проводиться за кредитно-модульною системою у відповідності до нових навчальних планів.

Кафедра здійснює викладання наступних дисциплін:

Пропедевтика ортопедичної стоматології
Ортопедична стоматологія ( ІІІ-V  курс стоматологічного ф-ту)        

Навчально-методична робота:

Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно
до вимог кредитно-модульної системи. Усі практичні завдання проводяться у відповідно обладнаних стоматологічних кабінетах, забезпечені необхідними методичними  та розхідними матеріалами.        

Наукова робота:

Основні напрями наукових досліджень:
• рідинне окиснення ненасичених вуглеводнів;
• системний вплив злоякісних пухлин та ендогенної інтоксикації на організм людини;
• основи процесів одержання алкілакрилових мономерів;
• хіміко-токсикологічні дослідження лікарських засобів з групи антидепресантів
• дослідження структури і функціонування бактеріопланктону у водних об’єктах за умов різноманітного антропогенного впливу.

З 2004 року співробітники кафедри видали понад 250 наукових та навчально-методичних праць, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах та з’їздах.

Основні публікації

Підручники та посібники:

 1. Щепанський  Ф.Й. Невідкладні стани. - Львів 2004р.-820с. (у співавторстві)
 2. Щепанський Ф.Й. Загальна алергологія. -  Львів -2006р. -70с.
 3. Щепанський  Ф.Й. Патологічна фізіологія. -  Львів-2011р.-490с. (у співавторстві)


Наукові праці:

 • Бунь Ю.М., Іськів О.П. Корекція гігієни порожнини рота у хворих генералізованим пародонтитом засобами перстача прямостоячого // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології.-Львів 2005.-С. 18-21.
 • Бунь Ю.М., Катурова Г.Ф., Воропаєва Л.В., Баглык Т.В., Костюк Н.Г., Крючко А.И., Удовиченко Н.Н. Опыт клинического применения „Парагеля” в комплексном лечении хронического генерализованого пародонтита // „Стоматолог”.- №4 (84).-2005 р. – С. 45-46
 • Бунь Ю.М., Кухта В.С., Кухта М.О., Залізняк М.С. Препарати калгану в стоматології // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології. - Львів 2005.-С.91-94.
 • Бунь Ю.М., Кухта С.Й., Іськів О.П. Вплив місцевих захисних факторів на стан гігієни порожнини рота у хворих генералізованим періодонтитом // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології.-Львів 2005.-С. 33-34.
 • Бунь Ю.М., Пиндус Т.О. Фактори негігієнічного стану ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит та шляхи їх усунення // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. –Львів 2007.-С. 54-58.
 • Бунь Ю.М., Пиндус Т.О., Бородач В.О. Зміни мікроекології ясенних тканин й обгрунтування принципів вибору антибактеріальної терапії у хворих на генералізований катаральний гінгівіт // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. –Львів 2007.-С. 59-65
 • Бунь Ю.М., Сай В.Г., Кузів С.П., Пасько О.О. Періодонтити // Львів, 2004.-350 с.
 • Вплив антиоксиданта альфа-токоферола ацетату на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і активність ферментів антиоксидантної системи в легеневій тканині морських свинок при модельному процесі алергічного альвеоліту / Ф. Й. Щепанський, В. Й. Кресюн, В. В. Годован, М. С. Регеда // Досягнення біології та медицини. – 2005. - № 2(6). – С. 56-58
 • Загальна алергологія / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. В. Поліянц, О. А. Ковалишин. – Львів : В-во «Сполом», 2006. – 70 с.
 • Особливості змін функціонального стану процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт та його корекція / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. Г. Гайдучок, О. А. Ковалишин, М. М. Регеда // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : науково-практичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 56-62
 • Порушення функціонального стану прооксидантно-антиоксидантного системи у сироватці крові самців при модельному процесі алергічного альвеоліту та їх корекція антиоксидантом альфа-токоферолом ацетатом / Ф. Й. Щепанський, В. Й. Кресюн, В. К. Напханюк, М. С. Регеда // Одеський медичний журнал. – 2005. - № 2(88). – С. 45-47
 • Регеда М. С. Активність супероксиддисмутази у крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті на різних етапах його розвитку / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Вибрані питання пульмонології : збірник наукових праць. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С.10-11 .
 • Регеда М. С. Вплив альфа-токоферолу ацетату на вміст в крові дієнових кон’югат та малонового диальдегіду при модельному процесі алергічного альвеоліту / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Науковий потенціал світу – 2004 : І міжнародна науково-практична конференція, 1-15 листопада 2004 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 34. – С. 10-11
 • Регеда М. С. Екзогенний алергічний альвеоліт: патогенез, клініка, діагностика та лікування / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Лікування та діагностика. – 2005. - № 2-3. – С. 47-51
 • Регеда М. С. Ендогенна антиоксидантна ферментативна система у крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті та вплив на неї екзогенного антиоксиданта альфа-токоферола ацетату / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, О. А. Ковалишин // Сучасні наукові дослідження – 2006 : ІІ міжнародна науково-практична конференція, 20-28 лютого 2006 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 13. – С. 43-44.
 • Регеда М. С. Перекисне окиснення ліпідів в легеневій тканині самців морських свинок при модельному процесі алергічного альвеоліту та корекція антиоксидантом альфа-токоферолом ацетатом (вітаміном Е ацетатом) / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Вибрані питання пульмонології : збірник наукових праць. – Львів, 2005. – Вип. 2. – С. 33-36
 • Регеда М. С. Функціональний стан прооксидантно-антиоксидантної системи у крові морських свинок за фізіологічних умов / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. Г. Гай дучок // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : науково-практичний журнал. – 2004. - № 1. – С. 14-16.
 • Щепанський Ф. Й. Вміст Т-лімфоцитів у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт в різні періоди формування захворювання / Ф. Й. Щепанський // Наука і освіта – 2007 : V міжнародна науково-практична конференція, 3-15 січня 2007 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т. 4. – С.62-63
 • Щепанський Ф. Й. Рівень циркулюючих імунних комплексів у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт / Ф. Й. Щепанський // Ключові аспекти наукової діяльності – 2007 : ІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-31 січня 2007 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т. 4. – С.36-37.
 • Щепанський Ф. Й. Роль про- та антиоксидантних процесів у патогенезі алергічного альвеоліту в тканині печінки морських свинок / Ф. Й. Щепанський, М. С. Регеда // Фізіологічний журнал. – 2005. – Т 51, № 6. – С. 46-48 (Здобувачем проведено моделювання експериментального АА, дослідження ДК, МДА, СОД і каталази в печінці, оцінені результати і зроблені висновки).Виховна  робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру ортопедичної стоматології ТзОВ "Львівський медичний інститут" (завантажити).

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами