Кафедра терапевтичної стоматології
The Department of Therapeutic Denistry

Завідувач кафедри Різник Світлана Степанівна, кандидат медичних наук, доцент, лікар-стоматолог вищої категорії, автор та співавтор 159-ти наукових праць, у тому числі 3 монографій.
Head of the chair Riznyk Svitlana Stepanivnsa, Candidate of Science(Medicine), Senior Lecturer, dentist of higher category, author and co-author of scientific works, including 3 monographs.

Кафедра терапевтичної стоматології  ЛМІ була заснована в 2004 році, як курс терапевтичної стоматології.  З 2011р. сформованою кафедрою ортопедичної та терапевтичної стоматології керує к.мед.н. Щепанський Ф.Й.  З 2012р. кафедра терапевтичної стоматології є окремим структурним підрозділом, який очолювала к.мед.н.,доц.- Гриник Б.С.
The chair of therapeutical dentistry of Lviv Medical Institute was founded in 2004 as a course of therapeutical dentistry. Since 2011 the formed chair has been managed by Mr. Schepansky F.I., Candidate of Science (Medicine). Since 2012 the chair of therapeutical dentistry has been a separate unit managed by by Senior Lecturer Grynyk B.S., Candidate of Science(Medicine).

Професорсько-викладацький склад кафедри:   
●  3  кандидати медичних наук;
●  1  доцент;
●  2  асистенти.
Professors and assistants of the chair:

3 Candidates of Science(Medicine)
1 Senior Lecturer
2 assistants

Різник Світлана Степанівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент 
Кордис Марія Степанівна – кандидат медичних наук
Лопушинська Оксана Юріївна
Пиндус Володимир Богданович – кандидат медичних наук
Стасюк Зоряна Ігорівна       

Riznyk Svitlana Stepanivna- Head of the chair, Candidate of Science(Medicine), Senior Lecturer
Kordys Maria Stepanivna- Candidate of Science (Medicine)
Lopushynska Oksana Iuriivna
Pyndus Volodymyr Bogdanovych – Candidate of Science (Medicine)
Stasiuk Zoriana Ihorivna

Навчально –методична робота

 Пріоритетним напрямком у роботі кафедри є постійне вдосконалення форм та   методів викладання за кредитно-модульною системою організації навчання,створення  умов для оволодіння практичними навичками та уміннями,покращення матеріального забезпечення  навчального  процесу. Практичні заняття проводяться у відповідно обладнаних  стоматологічних кабінетах.         
      
Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

Пропедевтика терапевтичної стоматології ( ІІ курс стоматологічного факультету)
Терапевтична стоматологія:
●    Одонтопатії (ІІІ курс)
●    Пародонтологія (ІV курс)
●    Хвороби слизової оболонки порожнини рота (V курс)
Сучасні реставраційні технології (V курс)

Наукова  робота:

     ● дослідження функціонального стану судин пародонту у хворих на генералізований парадонтит;
     ● клініка пародонти ту у хворих на цукровий діабет;
     ● застосування медикаментозних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований   пародонтит.
Основні публікації

Підручники та посібники:
Гриник Б.С.  Дерматостоматити. Монографія. Львів,2001 – 135с. ( у співавтор.)
Гриник Б.С.  Стоматологічні  інструменти.  Монографія.Львів,2004-151с. (у співавтор.)
Гриник Б.С.  Є.В.Гоцко –Декан, вчений, учитель. Монографія.Львів,2008-125с.(у співавтор.)
Гриник Б.С. Латинська мова та медична термінологія. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Львів, 2014. – с. 310. (у співавтор.)
Наукові   праці.
Різник Ю.Б., Гриновець В.С., Гриник Б.С. «Діабетичні ангіопатії пародонта» «Матеріали науково-практичної    конференції з міжнародною участю.»2006. Тернопіль.с.117-118
Різник Ю.Б., Гриник Б.С., Кордис М.С. «Особливості клінічного перебігу і лікування пародонтиту у хворих на цукровий діабет». Матеріали ХІ конгресу  Світової федерації Українських лікарських товариств. Полтава 2006р.с.197.
Різник Ю.Б., Гриник Б.С. «Мікроциркуляторні порушення в тканинах пародонту у хворих на цукровий діабет». Матеріали конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».2007. Тернопіль. с.172.
Різник Ю.Б., Кордис М.С.  «Порушення гемомікроциркуляції тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит». Тези доповідей ХІІ Конгресу СФУЛТ.2008р.Івано-Франківськ-Чикаго.с.428-429
РізникЮ.Б., Гриник Б.С. «Ефективність застосування мексидолу в комплексному лікуванні хворих на генералізований парадонтит.»  Матеріали ІІІ(Х) з»їзду Асоціації стоматологів України .2008р. Полтава. с.235-236.
Різник Ю.Б., Кордис М.С. «Застосування остеотропних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.» Збірник «Стоматологічні новини»,випуск 8. 2008р. Львів.
Різник Ю.Б., Кордис М.С. «Значення судинних порушень у розвитку і перебігу генералізованого парадонтиту.» Тези ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Стоматологія – вчора, сьогодні,завтра, перспективні напрямки розвитку» 2009.Івано-Франківськ.с.52-53.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки для викладачів з терапевтичної стоматології. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Змістовий модуль № 10 «Інфекційні захворювання». Львів, 2014. – 134 с.
Пилипів О.Г., Гриник Б.С., Пилипів Л.І. Латинська мова та медична термінологія. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Львів, 2014. – 310 с.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Використання Vector-системи для професійної гігієни в пародонтології. Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». Львів. Випуск 28 (94), 2014. – с. 19-21.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Застосування ультразвукового апарату Vector та антимікробного препарату паросін при лікуванні захворювань пародонту. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології». ЛМІ, Львів. Випуск 7/2014.
Кордис М.С., Гриник Б.С. Ефективність застосування антимікробного препарату гівалекс та орального антисептика лісобакт в комплексному лікуванні гінгівіту та пародонтиту. Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». Львів, 2014.

Різник С.С., Різник Ю.Б. Клінічні аспекти застосування корвітину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології». ЛМІ, Львів. Випуск 7/2014.
Різник Ю.Б., Різник С.С. Корекція дисфункції ендотелію судин мікроциркуляторного русла пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит. Журнал «Современная стоматология», № 4, 2014. – с. 26-29.

Навчально-методичні праці:

Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів ІІ курсу (3 семестр). Львів, 2013. – с. 61.
Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів ІІ курсу (4 семестр). Львів, 2013. – с. 81.
Гриник Б.С., Кордис М.С., Стасюк З.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів ІІІ курсу (5 семестр) стоматологічного факультету. Частина 1. Львів, 2012. – с. 94.
Гриник Б.С., Кордис М.С., Стасюк З.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів ІІІ курсу (5 семестр) стоматологічного факультету. Частина 2. Львів, 2012. – с. 123.
Різник С.С., Лопушинська О.Ю., Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології з розділу „Пародонтологія” для студентів ІV курсу (7 семестр). Львів, 2013. – с. 112.
Гриник Б.С., Стасюк З.І., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу (6 семестр) стоматологічного факультету. Частина 1. Львів, 2013. – с. 80.
Гриник Б.С., Стасюк З.І., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу (6 семестр) стоматологічного факультету. Частина 2. Львів, 2013. – с. 61.
Різник С.С., Гриник Б.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології з розділу „Пародонтологія” для студентів ІV курсу (8 семестр). Львів, 2013. – с. 122.
Гриник Б.С., Різник С.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету. Спеціальність 7.12010005 «Стоматологія». Львів, 2013. – с. 18.
Гриник Б.С. Методичні вказівки до виробничої практики з терапевтичної стоматології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету. Львів, 2013. – с.19.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Алгоритм практичних навиків з терапевтичної стоматології до практично-орієнтованого державного іспиту. Львів, 2013. – с. 74.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 1. Львів, 2013. – с. 117.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 2. Львів, 2013. – с. 81.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 3. Львів, 2013. – с. 61.
Різник С.С., Кордис М.С., Стасюк З.І., Кіндій І.Л. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу. Частина 4. Львів, 2013. – с. 93.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 1. Львів, 2013. – с. 117.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. , Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 2. Львів, 2013. – с. 81.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Пиндус В.Б. Методичні вказ івки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 3. Львів, 2013. – с. 61.
Різник С.С., Кордис М.С., Стасюк З.І., Кіндій І.Л. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 4. Львів, 2013. – с. 93.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки для викладачів з терапевтичної стоматології. модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Змістовий модуль №10 «Інфекційні захворювання». Львів, 2014. – с. 91.

Виховна робота.

Кафедра проводить виховну роботу зі студентами стоматологічного факультету.
Програмний матеріал пов’язується з ідеями української історії, розкривається пріоритет українських вчених та вчених інституту.

Положення про кафедру терапевтичної стоматології ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Новини та оголошеня
Абітурієнту - 2018! 17 березня 2018 р. - День відкритих дверей у Львівському медінституті. Початок - 12.00.
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010