Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

 

 

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Завідувач кафедри

Федоров Юрій Володимирович - доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, автор 160 наукових та навчально-методичних праць.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

- Діагностика та лікування швидко прогресуючого атеросклерозу та його ускладнень.
- Механізми розвитку, діагностика та лікування склеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця.
- Розробка наукових підходів до діагностики та лікування хворих на аутоімунні хвороби та набуті імунодефіцити.

Положення про кафедру внутрішньої медицини №1 ТзОВ" Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

- 3 доктор наук
- 2 професори
- 6 кандидати наук
- 1 старший науковий співробітник
- 3 доцени
- 1 асистент

Федоров Юрій Володимирович завідувач кафедри, д.мед.н., проф.
Лаповець Любов Євгенівна д.мед.н., проф.
Масляк Звенислава Володимрівна д.мед.н., ст.н.сп.
Гельнер Звенислава–Юлія Андріївна к. мед.н., доц.
Карпінська Тетяна Георгіївна к.мед.н., доц.
Король Ганна Миколаївна к.мед.н., доц.
Добрянський Степан Боданович к.мед.н.
Толстяк Ярослав Федорович., к.мед.н.
Федець Анела Богданівна к.мед.н.
Поріцька Оксана Василівна асистентПерелік дисциплін

Внутрішня медицина (стоматологічний факультет)
Клінічна імунологія
Клінічна імунологія та алергологія
Курс за вибором (Актуальні питання паліативної медицини)
Лабораторна діагностика
Неврологія
Неврологія, в т.ч. нейростоматологія
Пропедевтика внутрішньої медицини


Наукова робота:

Pyndus V., Pyndus T. Content of middle mass molecules and erythrocyte intoxication index in blood while experimental allergic alveolitis under adrenalin myocardial injury and correction of the injury by thiotriazoline. Journal of Education, Health and Sport. 2015. Vol. 5, No 2. P. 319-325.
Yuriy Riznyk, Svitlana Riznyk, Khrystyna Sydorak. Teatment of maxillary first premolars with three root canals (case report). Endodontic practice, 2018 august, Vol. 21№3, p. 8-11
Гриник.Б.С., Різник С.С., Різник Ю.Б. Хвороби пародонта. Курс лекцій для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Міністерство освіти та науки України. Львівський медичний інститут Львів, 2017, 124 с
Кордис М. С. Морально-етичні цінності в духовному встановлені особистості майбутнього лікаря. Науково-практичний журнал  «Вісник вищої медичної освіти № 7» ЛМІ, Львів. Випуск 2018 ст.25-27.
Кордис М.С., Гриник Б.С. Ефективність застосування антимікробного препарату гівалекс та орального антисептика лісобакт в комплексному лікуванні гінгівіту та пародонтиту. Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». Львів. Випуск 25 (91), 2014. – С. 18-21.
Кордис М.С., Гриник Б.С. Застосування орального антисептика лісобакт в комплексному лікуванні  гінгівіту та пародонтиту // Здоровий спосіб життя: зб. наук. статей. – Вип. 91. – Львів, 2014. – С.18-20.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Використання Vector- системи для професійної гігієни в пародонтології // Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». ЛМІ, Випуск 28 (94), 2014. – С. 19-21.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Застосування ультразвукового апарату Vector та антимікробного препарату паросін при лікуванні захворювань пародонту. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології». ЛМІ, Львів. Випуск 7/2014. – С. 19-23.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Ріпецька О.Р. Терапевтична ефективність антимікробних та імуностимулюючих препаратів у комплексному лікуванні захворювань пародонта // Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць. – Вип. 13 (79). Львів, 2013. – с. 16-18.
Кордіяк А.Ю., Маланяк Б.Р. Оцінка стану опорних зубів та якості коронок та мостоподібних протезів у найближчі та віддалені терміни користування. Матеріали науково – практичної конференції «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота», Тернопіль 19-21 квітня 2018 р.
Кресюн В.Й., Годован В.В., Пиндус В.Б. Вплив тіотриазоліну на показники прооксидантної і антиоксидантної системи в крові при експери-ментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда. Одеський медичний журнал. 2015. № 1 (147). С. 14-16.
М.С. Кордис, Б.С. Гриник, О.Р. Ріпецька. Клінічна оцінка ефективності застосування препарату Гівалекс в комплексному лікуванні захворювань пародонта. // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. Львів. – 2014. - № 7, С. 24-29.
Маланяк Б.Р. Застосування суб’єктивних та об’єктивних критеріїв якості стоматологічного ортопедичного  лікування ( на прикладі клінічного випадку). Матеріали 22-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, Тернопіль 23-25 квітня 2018 р.
Маланяк Б.Р. Спосіб оцінки якості надання стоматологічної ортопедичної допомоги. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології», Тернопіль, 23 вересня 2016р.
Маланяк Б.Р. Шляхи підвищення якості надання стоматологічної ортопедичної допомоги. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 55-річчя кафедри ортопедичної стоматології та з нагоди 75-річчя професора В.Ф. Макєєва «Львівська школа ортопедичної стоматології: традиції, здобутки та перспективи», Львів, 27-28 жовтня 2016 р.
Маланяк Б.Р., Кордіяк А.Ю. Аналіз декількох невдач стоматологічного лікування, що не залежали від методики та системи дентальної імплантації. Матеріали науково – практичної конференції «Морфологічні та біомеханічні аспекти в стоматологічній імплантології», Запоріжжя 19-21 квітня 2018 р.
Пиндус В.Б. Активність каталази в міокарді в умовах розвитку експериментального алергічного альвеоліту. Актуальні питання експериментальної та клінічної патофізіології: матеріали VI Пленуму наукового товариства патофізіологів України та наук.-практ. конф. за участю міжнародних спеціалістів (Вінниця, 23-25 верес. 2014 р.). Вінниця, 2014. С. 79-80.
Пиндус В.Б. Вміст продуктів перекисного окислення ліпідів у міокарді в динаміці формування експериментального алергічного альвеоліту. Матеріали XVII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 22-24 квіт. 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 251.
Пиндус В.Б. Дія препарату тіотриазоліну на фагоцитарну активність лейкоцитів у крові тварин з експериментальним алергічним альвеолітом за умов адреналінового пошкодження міокарда. Медична та клінічна хімія. 2016. Т. 18; № 2 (67). С. 35-37.
Пиндус В.Б. Коригуючий вплив тіотриазоліну на порушені показники клітинного та гуморального імунітету при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 3 (27). С. 60-61.
Пиндус В.Б. Особливості змін активності супероксиддисмутази в міокарді в умовах розвитку експериментального алергічного альвеоліту. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали VI наук.-практ. конф. (Тернопіль, 31 жовтня -1 листопада 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 273.
Пиндус В.Б. Особливості змін показників прооксидантної системи у легенях в умовах розвитку експериментального алергічного альвеоліту на тлі адреналінового пошкодження міокарда та їх корекція тіотриазоліном. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали VII наук.-практ. конф. (Тернопіль, 30-31 жовт. 2014 р.). Тернопіль, 2014. С. 258.
Пиндус В.Б., Кресюн В.Й., Регеда М.С. Зрушення функціонального стану прооксидантно- антиоксидантних систем в легенях при експериментальному алергічному альвеоліті та адреналіновому пошкодженні міокарда та корекція їх тіотриазоліном. Одеський медичний журнал. 2015. № 3 (149). С. 5-7.
Різник С.С., Різник Ю.Б. Клінічні аспекти застосування корвітину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології», 2014, 7, ст. 13-18. Різник С.С., Різник Ю.Б. Ультраструктурні порушення судин пародонту у хворих цукровим діабетом. Журнал «Современная стоматология», 2018, 4, ст. 28-31
Різник Ю.Б,Різник С.С. Корекція дисфункції ендотелію судин
мікроциркуляторного русла парадонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит. Журнал  «Современная стоматология» 2014, 4(73), ст. 26-29.


Навчальна робота

Fedorov Yu.V. Expediency. Посібник - Львів.: ЛНМУ.- 2018.- 62с. www. life. integra-media.com
В.Л.Новак, З.В.Масляк, Л.Я.Берг і співавт. Показники діяльності гематологічної служби України за 2015 р.. Львів, -2016., 25с.Лекції з клінічної імунології для практичних лікарів Частина 2 Вибрані питання клінічної імунології та алергології / ЧопякВ.В., ПотьомкінаГ.О., ТолстякЯ.Ф.[та ін.]підручник.–Львів, 2014.- 622 С
В.Л.Новак, З.В.Масляк, Я.Д. Берикета і співавт. Показники діяльності гематологічної служби України за 2017 р.. Львів, -2018., 25с.
В.Л.Новак, З.В.Масляк, Я.Д.Берекета і співавт. Показники діяльності гематологічної служби України за 2016 р.. Львів, -2017., 25с.
Вибрані лекції з лабораторної медицини. Частина 2. Загально-клінічні та цитологічні дослідження /за загал. ред. проф. Л.Є. Лаповець Львів: Ліга-Прес.- 2017.-284 с.
Гематологія і трансфузіологія. С.М.Гайдукова, Я.І.Виговська, З.В.Масляк, О.В. Ковалкіна – Підручник. 2000 р.
Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Основи профілактичної медицини». – Львів, 2015.– 97с.
Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Клінічне медсестринство в професійній патології ». – Львів, 2015. – 37с.
Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Клінічна патологія». – Львів, 2017. – 47с.
Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Клінічне медсестринство в професійній патології ». – Львів, 2017. – 32с.
Карпінська Т.Г. Навчальний посібник з дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» (перевидання) для студентів медичного факультету. Ч.2 – Львів, 2017. – 85с.
Карпінська Т.Г., Кузик І. Я. Навчальний посібник з дисципліни «Патологічна фізіологія» за розділом «Патофізіологія кровообігу та дихання» для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів. – Львів, 2017. – 58с.Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи профілактичної медицини». –Львів, 2015. – 35с.
Клінічна імунологія та алергологія для практичних лікарів/ Чопяк В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М., [та ін.]// підручник.–Львів, 2016.-720c.
Клінічна імунологія та алергологія для практичних лікарів/ Чопяк В.В., Потьомкіна Г.О., Федоров Ю.В.[та ін.]// підручник.–Львів, 2016.-720c.
Клінічна імунологія та алергологія. Посібник для стоматологів / В.В. Чопяк, Г.О. Потьомкіна, Я.Ф. Толстяк[та ін.] //- Львів, 2015.- 122 с.
Контрольні ситуаційні задачі до практичних занять з спеціальної неврології для студентів медичного факультету вищих навчальних закладів другого ( магістерського) рівня вищої освіти /уклад.: Т.І. Негрич, Л.Б.Мар’єнко, Ю.О. Матвієнко, Г.А. Король, Н.В. Малярська, Н.Л.Боженко, К.М.Мар’єнко, М.С.Шоробура, Р.Я.Вівчар, Р.С.Пшик,С.Я.Кирилюк – Львів, 2018. - 86с.Клінічна біохімія: [підручник] /за заг. ред. Г.Г. Луньової. - К. : Атіка, 2013. - 556 с.
Лаповець Л. Є. Лебедь Г.Б. Ястремська О.О. Порохнавець Л.Є. Андрушевська О.Ю., Акімова В.М., Залецький М.П., Бойків Н.Д., Мартьянова О.І., Максимюк Г.В. Клінічна лабораторна діагностика: в 2-х частинах /підручник/. Частина І. Гематологічні дослідження /за загал. ред. проф. Л.Є. Лаповець. Львів: Ліга-Прес, 2018. – 332 с.
Лаповець Л. Є., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О. Порохнавець Л.Є. Андрушевська О.Ю., Акімова В.М., Залецький М.П., Мартьянова О.І., Максимюк Г.В. Клінічна лабораторна діагностика: в 2-х частинах /підручник/. Частина 2. Загально-клінічні та цитологічні дослідження /за загал. ред. проф. Л.Є. Лаповець. Львів: Ліга-Прес, 2018. – 384 с.Методичні рекомендації для керівників-інтернів зі спеціальності ’’Лабораторна діагностика’’ на базах стажування / Л.Є. Лаповець, Л.Є. Порохнавець, О.О. Ястремська та ін., всього 6 осіб. – Львів, 2015. – 28 с.
Методичні рекомендації до практичних занять з неврології « Обстеження, збір інформації та оформлення історії хвороби неврологічного хворого» для студентів медичного факультету вищих навчальних закладів другого ( магістерського) рівня вищої освіти /уклад.: Т.І. Негрич, Г.А. Король, Ю.О. Матвієнко, Н.В. Малярська, В.Л. Криса – Львів, 2018. - 30с.
Методичні рекомендації до практичних занять курсу за вибором з дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" для студентів 4 курсу медичного факультету//Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь, О.О. Ястремська та ін., всього 13 осіб. – Львів, 2016. – 32с.
Методичні рекомендації до практичних занять циклу інтернатури за спеціальністю ’’Лабораторна діагностика’’ / Л.Є. Лаповець, В.М. Акімова, Г.Б. Лебедь та ін., всього 15 осіб. – Львів, 2015. – 250 с.
Пшик С.С., Король Г.М., Матвієнко Ю.О. Алгоритм неврологічної діагностики черепно-мозкової травми у клінічній практиці ( у таблицях, схемах). Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів ІV-V курсів медичного, стоматологічного факультетів вищих медичних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Львів, 2017. - 58с.
Рідкісні клінічні випадки в практиці лікаря клінічного імунолога / Я.Ф. Толстяк // - Львів, 2017. - 96с.Лекції з клінічної імунології для практичних лікарів Частина 2 Вибрані питання клінічної імунології та алергології / ЧопякВ.В., ПотьомкінаГ.О.,Федоров Ю.В.[та ін.]підручник.–Львів, 2014.- 622 С.
Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. Посібник - Львів.: ЛНМУ.- 2018.- 62с. www. life. integra-media.com
Федоров Ю.В. Хелпери. Посібник. Львів: 2014. - 55с.
Я.І. Виговська, З.В. Масляк, І.Й. Євстахевич, О.Я.Виговська, Ю.Л. Євстахевич, Н.В. Пеленьо, С.В. Примак. Діагностика імунних цитопеній у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію. Методичні рекомендації. – Львів, 2018. 25с.


Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

 

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами