Кафедра внутрішньої медицини № 2

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Фрайт Володимир Михайлович, доктор медичних наук,  професор – автор понад 300  наукових і навчально-методичних праць, 3-х патентів, 2-х авторських свідоцтв на винахід. 
Кафедра  створена у 2007 році. З того часу  її очолює доктор медичних наук, професор Фрайт Володимир Михайлович 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 2 доктори медичних наук
• 3 професори
• 8 кандидатів медичних наук
• 3 доценти
• 2 асистенти

Фрайт Володимир Михайлович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор
Ворожбит Богдан Степанович – кандидат медичних наук, доцент
Дукач Василь Антонович – кандидат медичних наук, доцент
Лерчук Ірина Юріївна – кандидат медичних наук
Мисик Юліан Олегович – кандидат медичних наук
Онищук Юлія Іванівна – кандидат медичних наук
Пилипів Леся Ігорівна - асистент
Плєшанов Євген Валентинович – доктор медичних наук, професор
Савран Володимир Володимирович – кандидат медичних наук
Поріцька Оксана Василівна
Федорів Ярема-Роман Миколайович – кандидат медичних наук, професор
Циснецька Аліна Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент

Навчально-методична робота

На кафедрі здійснює підготовку студентів I-ІІІ курсів  (спеціальності: 7.12010001 - лікувальна справа, 7.12010005  -стоматологія). З 2010 року навчання студентів усіх факультетів проводиться за кредитно-модульною системою у відповідності до нових навчальних планів. Згідно  з вимогами кредитно-модульної системи навчання створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін.

На кафедрі  викладаються наступі навчальні дисципліни: 

Внутрішня медицина (VІ курс медичного факультету)
Професійні хвороби  (V курс медичного факультету)
Фтизіатрія (ІV курс медичного та  стоматологічного факультетів)
Фармакотерапія  (ІV курс фармацевтичного факультету)
Шкірні та венеричні хвороби  (ІV курс стоматологічного факультету)
Ендокринологія (VІ курс медичного факультету)
Радіаційна медицина (V курс медичного факультету, ІV курс  стоматологічного факультету)
Радіологія (ІІІ курс стоматологічного факультету)
Клінічна фармакологія (V курс медичного факультету,  ІV курс  стоматологічного факультету)
Інфекційні хвороби  (ІV -VІ курси медичного факультету)
Дерматологія,венерологія (ІV-V курси медичного факультету)
Загальна сімейна практика  (VІ курс медичного факультету)
Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог кредитно-модульної системи, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, які включають методичні рекомендації до практичних занять, матеріали для самостійної позааудиторної роботи студентів. 

Наукова робота 

Основні напрямки наукових досліджень:
• вивчення впливу деяких фармакологічних засобів (кофеїну, ефедрину) на перебіг гіпертонічної хвороби та показів для їхнього застосування;
• опрацювання механізмів формування, лікування та профілактики легеневого серця у хворих на туберкульоз легень;
Основні публікації
Підручники, посібники
• Циснецька А.В., Котик С.З.Сучасні технології, естетичні процедури, фізіотерапія в дерматології та косметології. Навч. пос. - Львів: ПП «Манускрипт», 2008.- 106 с.
• Циснецька А.В., Климишин С.О., Рачкевич Л.В Фармацевтична косметологія. Посібник. – Тернопіль: Воля.- 2009.- 365 с.
• Абрагамович Л.С., Бабак І.Д., Зайченко Я.О., Циснецька А.В.  Сифіліс. Методичний посібник до практичних занять зі спеціальності «Дерматовенерологія».- Львів: ЛНМУ ім.. Данила Галицького, 2011.-  Ч.І-ІІ.--156 с.
• Заремба Є.Х., Січкоріз О.Є., Циснецька А.В., Онищук Ю.І., Климишин С.О., Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб в практиці сімейного лікаря. Навч. пос. – Львів. – 2014. – 182с.
• Заремба Є.Х., Січкоріз О.Є., Циснецька А.В., Онищук Ю.І., Климишин С.О. та ін. Енциклопедія сімейна медицини у п’яти томах. Том 5 Навч. пос. – Львів. – 2014. – 182с.

Кафедра розробила понад 200 методичних вказівок для практичних занять . Зокрема:

1.Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 3-го курсу стоматологічного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ. -  Львів. – 2007. –156 с. 
2. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 4-го курсу медичного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ.- Львів. – 2007. – 200 с.
3. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 4-го курсу стоматологічного факультету з факультетської терапії. Частина І.-  Львів. – 2007. – 60 с.
4. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 5-го курсу медичного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ -  Львів. – 2008. – 212 с.
5. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Ситуаційні задачі для контролю знань студентів медичного факультету. Розділ «Хвороби системи дихання» Львів. – 2009. – 55 с.
6. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Професійні хвороби» для студентів 5-го курсу медичного факультету зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа» Львів. – 2009. – 60 с.
7.  Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Збірка методичних вказівок для студентів 6-го курсу медичного факультету з вивчення теми модуля 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини (за спеціальністю «Лікувальна справа»). Львів. – 2010. – 528 с.
8.  Січкоріз О.Є., Циснецький В.В., Грицько Р.Ю.  Циснецька А.В. Сучасні аспекти урогенітальних інфекцій у жінок. Методичні рекомендації з дерматовенерології, акушерства та гінекології, урології.- Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького.- 2008.- 64 с.
9. Онищук Ю.І., Онищук Ю.П.Методичні рекомендації для практичних занять з сімейної медицини для студентів VI курсі медичного факультету. зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа». – Львів. – 2014. – 48 с.

Наукові праці

   Співробітники кафедри опублікували понад 200 наукових праць, та видали 16 монографій. Серед них:
• Фрайт В.М. Михайло Степанович Регеда – вчений, лікар, педагог.- Львів, 2010. – 116 с.
• Енциклопедія. Сімейна медицина / Заремба Є.Х., Ладний О.Я.. Фрайт В.М. та ін-  Київ. 2011. – Т.4. – 703 с.
• Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник / В.М.Фрайт та ін.Том 1 Α- Д. – Київ : Медицина. 2012. – 700 с.
• Присташ Ю.Я., Савран В.В., Савран В.Р.Вплив параметрів терапевтичного протоколу на ефективність ад’ювантної хіміотерапії раку молочної залози // Вісник наукових досліджень.- 2009. - №4.- с. 85-86.
• Білинський Б.Т., Дукач В.А. , А.І Кравець. До історії викладання радіології у Львові / // Український радіологічний журнал, 2008.- С. 473-475
• Надашкевич О.П., Гриценко О.З., Гриценко О.М. , Циснецька А.В. та ін.Тестування наборів класифікаційних критеріїв для псоріазного артриту // Практична медицина. Мат-ли першої Львівської міжфахової наук-практ. конференції з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини: міжфахова інтеграція» -2008.-№2.-Т.XIV.- c. 293.
•  Пирогова В.І., Циснецька А.В, Циснецький В.В., Прокопів І.В. та ін. Акушерські та пеинатальні хвороби за умов сифілісної інфекції // Практична медицина. Мат-ли першої Львівської міжфахової наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини: міжфахова інтеграція» -2008.-№2.-Т.XIV,- c. 304.
• Зербіно Д.Л. , Циснецька А.В. Токсичний епідермальний некроліз як побічна дія медикаментів (аналіз 25 аутопсій хвороби Лайєла)  // І Національний конгрес «Человек и лекарство».- Київ, 26-28 березня, 2008.- с.160-161.
• Січкоріз О.Є., Циснецький В.В., Грицько Р.Ю., Циснецька А.В. та ін.. Сучасні погляди на клініку та лікування урогенітальних інфекцій у жінок // Здоровье женщины, 2009.-№9(45).- С.124-126.
• Лаповець Л.Є.. Вивчення пружно-еластичних властивостей судинного русла / Л.Є. Лаповець, Ю.І. Онищук , Г.В. Башта, М.О. Войтович, Ю.М Федевич // Scientific journal “Scince Rise”. – №5/4(5). – 2014. – С.35-40
• Скибчик В.А.Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасні підходи до діагностики та лікування /В.А. Скибчик, Ю.І. Онищук// Мистецтво лікування. – №2. – 2014. – С.6-10
• Онищук Ю.І. Вплив надмірних доз алкоголю на функціональні показники роботи серця. / Ю.І. Онищук// Південноукраїнський медичний журнал. – №11. – 2015. – С.107-111
• Кияк Ю.Г. Серцево-судинні ускладнення при вживанні надмірних доз алкоголю /Ю.Г. Кияк, Г.В. Башта, Онищук Ю.І. та ін. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 3. С. 72-77

Положення про кафедру внутрішньої медицини №2 ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Виховна робота

 Кафедра проводить виховну роботу відповідно до планів своєї роботи та бере участь у загальноінститутських заходах.

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010