Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра внутрішньої медицини № 2


Циснецька Аліна Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Tsysnetska Alina Volodymyrivna -– Head of the Department, Doctor of Medical Sciences (Ph.D), Associate Professor

Кафедра  створена у 2007 році. З початку заснування, до 2018 року  її очолював - Фрайт Володимир Михайлович, доктор медичних наук,  професор – автор понад 300  наукових і навчально-методичних праць, 3-х патентів, 2-х авторських свідоцтв на винахід.
 The department was established in 2007. Volodymyr Frait, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor, an author of more than 300 scientific and educational works, 3 patents, 2 inventor's certificates

З 2018/ 2019 н.р. кафедрою завідує, - Циснецька Аліна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

3 доктори медичних наук
3 Doctors of Medical Sciences (Ph. D.)
• 2 професори
2 Professors
• 8 кандидатів медичних наук
8 Doctors (Candidates) of Sciences (Ph. D.)
• 5 доценти
5 Associate Professors
• 3 асистенти
3 assistants

Циснецька Аліна Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Tsysnetska Alina Volodymyrivna-– Head of Department, Doctor of Medical Sciences (Ph.D), Associate Professor

Фрайт Володимир Михайлович – доктор медичних наук, професор
Volodymyr Frait - Head of the Department, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor

Ворожбит Богдан Степанович – кандидат медичних наук, доцент
Bohdan Vorozhbyt - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

Дукач Василь Антонович – кандидат медичних наук, доцент
Vasyl Dukach – Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

Лерчук Ірина Юріївна – кандидат медичних наук
Iryna Lerchuk - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)

Дзісь Роман Петрович – доктор медичних наук., старший науковий співробітник
Dzis Roman - doctor of medical sciences., senior research worker

Онищук Юлія Іванівна – кандидат медичних наук
Yuliia Onyshchuk - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)

Пілецька Ірина Ярославівна - асистент
Piletska Iryna – Assistant

Плєшанов Євген Валентинович – доктор медичних наук, професор
Yevhen Pleshanov - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor

Савран Володимир Володимирович – кандидат медичних наук
Volodymyr Savran - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)

Шпак Іванна Юріївна - асистент
Shpak Ivanna – Assistant

Собіль Катерина Степанівна – асистент
Sobil' Kateryna Stepanivna

Невзгода Олександр Анатолійович – кандидат медичних наук, доцент
Nevzgoda Oleksandr Anatoliivych - Doctor of Medical Sciences (Ph.D), Associate Professor

Грицай – Маланіч Евеліна Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент
Gricay-Malanich of Evelina Mykhailivna - - Doctor of Medical Sciences (Ph.D), Associate Professor

Навчально-методична робота

На кафедрі здійснює підготовку студентів I-ІІІ курсів  (спеціальності: 7.12010001 - лікувальна справа, 7.12010005  -стоматологія). З 2010 року навчання студентів усіх факультетів проводиться за кредитно-модульною системою у відповідності до нових навчальних планів. Згідно  з вимогами кредитно-модульної системи навчання створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін.
На кафедрі  викладаються наступі навчальні дисципліни: 
Внутрішня медицина (VІ курс медичного факультету)
Професійні хвороби  (V курс медичного факультету)
Фтизіатрія (ІV курс медичного та  стоматологічного факультетів)
Фармакотерапія  (ІV курс фармацевтичного факультету)
Шкірні та венеричні хвороби  (ІV курс стоматологічного факультету)
Ендокринологія (VІ курс медичного факультету)
Радіаційна медицина (V курс медичного факультету, ІV курс  стоматологічного факультету)
Радіологія (ІІІ курс стоматологічного факультету)
Клінічна фармакологія (V курс медичного факультету,  ІV курс  стоматологічного факультету)
Інфекційні хвороби  (ІV -VІ курси медичного факультету)
Дерматологія,венерологія (ІV-V курси медичного факультету)
Загальна сімейна практика  (VІ курс медичного факультету)
Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог кредитно-модульної системи, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, які включають методичні рекомендації до практичних занять, матеріали для самостійної позааудиторної роботи студентів. 

Наукова робота 

Основні напрямки наукових досліджень:
• вивчення впливу деяких фармакологічних засобів (кофеїну, ефедрину) на перебіг гіпертонічної хвороби та показів для їхнього застосування;
• опрацювання механізмів формування, лікування та профілактики легеневого серця у хворих на туберкульоз легень;
Основні публікації
Підручники, посібники
• Циснецька А.В., Котик С.З.Сучасні технології, естетичні процедури, фізіотерапія в дерматології та косметології. Навч. пос. - Львів: ПП «Манускрипт», 2008.- 106 с.
• Циснецька А.В., Климишин С.О., Рачкевич Л.В Фармацевтична косметологія. Посібник. – Тернопіль: Воля.- 2009.- 365 с.
• Абрагамович Л.С., Бабак І.Д., Зайченко Я.О., Циснецька А.В.  Сифіліс. Методичний посібник до практичних занять зі спеціальності «Дерматовенерологія».- Львів: ЛНМУ ім.. Данила Галицького, 2011.-  Ч.І-ІІ.--156 с.
• Заремба Є.Х., Січкоріз О.Є., Циснецька А.В., Онищук Ю.І., Климишин С.О., Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб в практиці сімейного лікаря. Навч. пос. – Львів. – 2014. – 182с.
• Заремба Є.Х., Січкоріз О.Є., Циснецька А.В., Онищук Ю.І., Климишин С.О. та ін. Енциклопедія сімейна медицини у п’яти томах. Том 5 Навч. пос. – Львів. – 2014. – 182с.
Кафедра розробила понад 200 методичних вказівок для практичних занять . Зокрема:
1.Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 3-го курсу стоматологічного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ. -  Львів. – 2007. –156 с. 
2. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 4-го курсу медичного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ.- Львів. – 2007. – 200 с.
3. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 4-го курсу стоматологічного факультету з факультетської терапії. Частина І.-  Львів. – 2007. – 60 с.
4. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 5-го курсу медичного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ -  Львів. – 2008. – 212 с.
5. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Ситуаційні задачі для контролю знань студентів медичного факультету. Розділ «Хвороби системи дихання» Львів. – 2009. – 55 с.
6. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Професійні хвороби» для студентів 5-го курсу медичного факультету зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа» Львів. – 2009. – 60 с.
7.  Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Збірка методичних вказівок для студентів 6-го курсу медичного факультету з вивчення теми модуля 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини (за спеціальністю «Лікувальна справа»). Львів. – 2010. – 528 с.
8.  Січкоріз О.Є., Циснецький В.В., Грицько Р.Ю.  Циснецька А.В. Сучасні аспекти урогенітальних інфекцій у жінок. Методичні рекомендації з дерматовенерології, акушерства та гінекології, урології.- Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького.- 2008.- 64 с. 
9. Онищук Ю.І., Онищук Ю.П.Методичні рекомендації для практичних занять з сімейної медицини для студентів VI курсі медичного факультету. зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа». – Львів. – 2014. – 48 с.

Наукові праці

   Співробітники кафедри опублікували понад 200 наукових праць, та видали 16 монографій. Серед них:
• Фрайт В.М. Михайло Степанович Регеда – вчений, лікар, педагог.- Львів, 2010. – 116 с.
• Енциклопедія. Сімейна медицина / Заремба Є.Х., Ладний О.Я.. Фрайт В.М. та ін-  Київ. 2011. – Т.4. – 703 с.
• Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник / В.М.Фрайт та ін.Том 1 Α- Д. – Київ : Медицина. 2012. – 700 с.
• Присташ Ю.Я., Савран В.В., Савран В.Р.Вплив параметрів терапевтичного протоколу на ефективність ад’ювантної хіміотерапії раку молочної залози // Вісник наукових досліджень.- 2009. - №4.- с. 85-86.
• Білинський Б.Т., Дукач В.А. , А.І Кравець. До історії викладання радіології у Львові / // Український радіологічний журнал, 2008.- С. 473-475
• Надашкевич О.П., Гриценко О.З., Гриценко О.М. , Циснецька А.В. та ін.Тестування наборів класифікаційних критеріїв для псоріазного артриту // Практична медицина. Мат-ли першої Львівської міжфахової наук-практ. конференції з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини: міжфахова інтеграція» -2008.-№2.-Т.XIV.- c. 293.
•  Пирогова В.І., Циснецька А.В, Циснецький В.В., Прокопів І.В. та ін. Акушерські та пеинатальні хвороби за умов сифілісної інфекції // Практична медицина. Мат-ли першої Львівської міжфахової наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини: міжфахова інтеграція» -2008.-№2.-Т.XIV,- c. 304.
• Зербіно Д.Л. , Циснецька А.В. Токсичний епідермальний некроліз як побічна дія медикаментів (аналіз 25 аутопсій хвороби Лайєла)  // І Національний конгрес «Человек и лекарство».- Київ, 26-28 березня, 2008.- с.160-161.
• Січкоріз О.Є., Циснецький В.В., Грицько Р.Ю., Циснецька А.В. та ін.. Сучасні погляди на клініку та лікування урогенітальних інфекцій у жінок // Здоровье женщины, 2009.-№9(45).- С.124-126.
• Лаповець Л.Є.. Вивчення пружно-еластичних властивостей судинного русла / Л.Є. Лаповець, Ю.І. Онищук , Г.В. Башта, М.О. Войтович, Ю.М Федевич // Scientific journal “Scince Rise”. – №5/4(5). – 2014. – С.35-40
• Скибчик В.А.Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасні підходи до діагностики та лікування /В.А. Скибчик, Ю.І. Онищук// Мистецтво лікування. – №2. – 2014. – С.6-10
• Онищук Ю.І. Вплив надмірних доз алкоголю на функціональні показники роботи серця. / Ю.І. Онищук// Південноукраїнський медичний журнал. – №11. – 2015. – С.107-111
• Кияк Ю.Г. Серцево-судинні ускладнення при вживанні надмірних доз алкоголю /Ю.Г. Кияк, Г.В. Башта, Онищук Ю.І. та ін. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 3. С. 72-77

Положення про кафедру внутрішньої медицини №2 ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити)
З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами