Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Завідувач кафедри

Пилипів Ольга Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10-ти навчальних посібників та 2-х підручників.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• термінологія, медична термінологія; латинська фразеологія; методика викладання латинської та іноземних мов;
• педагогіка і психологія професійної освіти; дидактика вищої школи;
• філософські проблеми утопічної свідомості;
• релігійні цінності християнства у контексті міжкультурних комунікацій ХХ століття;
• політичні ідеології.

Положення про кафедру гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ТзОВ" Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 2 доктори наук
• 3 доценти
• 3 кандидати наук
• 5 асистентів

Пилипів Ольга Григорівна - кандидат філологічних наук, доцент
Петрушенко Оксана Петрівна - доктор філософських наук, доцент
Боровець Тарас Євгенович – доктор теологічних наук
Цюра Світлана Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Майданюк Валерій Миколайович – кандидат політичних наук, асистент
Стечак Галина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, асистент
Киван-Мультан Наталія Володимирівна – асистент
Вантух Олена Миколаївна – асистент
Дуда Марія Степанівна – асистент
Сапса Наталія Богданівна – асистент
Халавка Оксана.Анатоліївна – асистент
Шега Дарія Григорівна– асистентПерелік дисциплін

Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Історія України та української культури
Курс за вибором. Основи психології. Основи педагогіки
Курс за вибором. Основи соціальної психології
Курс за вибором. Основи християнської етики і моралі
Курс за вибором. Психологія спілкування
Курс за вибором. Релігієзнавство
Курс за вибором. Тренінг спілкування
Латинська мова
Латинська мова та медична термінологія
Основи біоетики та біобезпеки
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українська мова (як іноземна)
Фізичне виховання
Філософія


Наукова робота:

З 2004 року співробітники кафедри видали понад 300 наукових праць (у тому числі 12 закордонних), 3 монографії, 2 словники. Колектив кафедри постійно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах та наукових семінарах. Кафедра неодноразово була співорганізатором наукових конференцій, зокрема, Міжнародної наукової конференції "Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність ("ХХІХ-ті Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського, 10-11 лютого 2017 року) та Міжвідомчої наукової конференції «Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність», (30-31 березня 2018 року).

Content changes in modern philosophical anthropology / Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (42) лютий 2017 р. (Scholar Google, Index Copernicus). C.64-68.(Стаття у співавторстві).
Dekarte’s-Paskal’s antropological alternative in the perspectives of post-humanity / Гуманітарні візії. Науковий журнал. - № 2 (6), 2017. ISSN 2411-8060 (Index Copernicus). С. 95 – 98. (Стаття у співавторстві).
Ks. Taras Borovets. Bożonarodzeniowa obrzędowość: kolędowanie z Szopką i Herody w województwie lwowskim, Bojkowszczyna na Ukrainie / Т.Є. Боровець // Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej. «RESOVIA SACRA». - Rzeszów, 2016. S. 21-37.
The ideas of N.Berdiyav’s gnoseology in the content of contemporary tendencies / Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. Студії. 2018. Випуск 18. – 418 с. (Index Copernicus). С.190-195. (Стаття у співавторстві).
The problem of values’ nature іn the existential-anthropological context / Актуальні проблеми філософії та соціології. Вип. 16. Одеса, 2017. (Index Copernicus) С.89-92. (Стаття у співавторстві).
Боровець Т. Деструктивний вплив на молодь християнських неорелігійних рухів (на прикладі руху «Діти Бога») / Т.Є. Боровець //
Боровець Т. Ідея існування Бога як результат метафізичних пошуків людини на основі її досвіду і досліду / Т.Є. Боровець // Матеріали Міжнародної наукової конференції «ХХІХ – ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», ТзОВ Львівський медичний інститут, 2017. – С. 180-184.
Боровець Т. Міжкультурна взаємодія – християнство та іслам: спільне і відмінне у віровченні та моралі / Т.Є. Боровець // Збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум». Секція «ІСТОРИЧНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТИ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ». – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. – С. 7-16.
Боровець Т. Напрямки та методологія вивчення первісної релігійності людей у сучасній релігієзнавчій науці та теології / Т.Є. Боровець // Матеріали міжвідомчої наукової конференції (з міжнародною участю) «Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», ТзОВ Львівський медичний інститут, ГО «Інститут філософії, логіки і соціології», 2018. – С. 93-98.
Боровець Т. Релігійні цінності у контексті міжкультурних комунікацій ХХІ ст. / Т.Є. Боровець // Збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум». Секція «ІСТОРИЧНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТИ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ». – Львів: Львівський інститут МАУП, 2015. – С. 8-18.
Естетика бароко у європейському культурному контексті / Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» - Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять п’ятий. – 176. С. 52-59. (Фахове видання, стаття.)
Збірник наукових праць Національного університету «Острозька Академія», тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід». Серія «Психологія і педагогіка» – Острог, 2014. – Вип. 27. С. 14-17.
Майданюк В. Дискурс-аналіз ідеологічних та наукових аспектів українського консерватизму / Валерій Майданюк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. Праць. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 56 (№1). – С. 506–511.
Майданюк В. Ідеологічні аспекти в концепції демократії Василя Кучабського / Валерій Майданюк // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Л. : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 258–261.
Майданюк В. Ідея демократії у політичних поглядах В'ячеслава Липинського / Валерій Майданюк // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. 11 -12 лют. 2009 р. / відп. за вип. проф. В. Мельник. – Л. : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка. – С. 278–280.
Майданюк В. Консерватизм і демократія: спільні та відмінні риси/ Валерій Майданюк // Материали за 6-а международна научна конференция «Новини за модерна наука». – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – Том 17 : Филологични науки. Политика. – С. 44–46.
Майданюк В. Консерватизм як ідеологія: критерії та основні принципи / Валерій Майданюк // Вісн. СевНТУ : зб. наук. праць. – Севастополь, 2010. – Вип. 112. – С. 132–136.
Майданюк В. Концепції демократії в сучасному українському консерватизмі / Валерій Майданюк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2011. – Спецвип. – С. 498–505.
Майданюк В. Наука та ідеологія: проблеми співвідношення та демаркації / Валерій Майданюк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. 36, – С. 329–341.
Майданюк В. Наукове в концепції демократії В. Липинського / Валерій Майданюк // Materialy VI Międzynarodovej naukowо-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2010”. – Przemysl, 2010. – Vol. 5: Pravo. Politоlogija : Nauka i studia. – С. 81–84.
Майданюк В. Ознаки ідеологічних суджень / Валерій Майданюк // Materiály V meginárodni vědecko-praktická konference. «Nástoleni moderni vědy»- 2009». – Praha: Publishing House «Еducation and Science». – Dil 7: Filogicke vedy. Filosofie. – С. 81–84.
Майданюк В. Ознаки наукових суджень у політичних доктринах / Валерій Майданюк // Тези звітної наукової конференції філософського факультету // відп. за вип. проф. В. Мельник – Л. : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 210–213.
Майданюк В.М. Вольф Ладежинський - українець, який випустив «тигрів» / В.М. Майданюк. Матеріали всеукраїнської наукової студентської конференції “Історія, яка нас об’єднує” (7 грудня 2017 р.);
Майданюк В.М. Європа, в яку ми віримо / В.М. Майданюк. Матеріали міжнародної конференції “Християнська перспектива об’єднаної Європи: витоки і майбутнє” (29-31 травня 2018 р.). Львів, 2018. С. 7-10.
Основні гуманітарно-пізнавальні парадигми функціонування утопічної свідомості / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 663-664. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2013. – 263 с. С.31-35. (Фахове видання, стаття.)
Пилипів О. Андреас Везалій – фундатор сучасної анатомії та латинської медичної термінології / О. Пилипів // Газ. Ескулап, №10, грудень 2015. – С. 4–6. Пилипів О. Г., Липецький А. Д. Семантична мотивація лексики на позначення дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів у творі Плінія Старшого «Historia naturalis» / О. Г. Пилипів, А. Д. Липецький // Молодий вчений. – №3 (55).– 2018. – С.178–182. (Index Copernicus)
Пилипів О. Концепт «доля» у латинській фразеології / О. Г. Пилипів // М. Падура. Пам’ятаємо тебе. Meminimus tui. Нариси одного життя. – Львів, 2013.‒ С. 551–554. Пилипів О. Латиномовна література України XV – XVIII cт.: Рец.: Латиномовна література України (XV—XIX ст.): жанри, мотиви, ідеї: монографія / Трофимук М.С. — Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 380 с. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Збірник наукових праць / За ред. д.ф.н., проф.Ткачука М.П.‒ Вип. № 43. - Тернопіль: ТНПУ, 2015. − 400 с (С. 364-367).
Пилипів О. Людина щедрої душі. Спогади / О. Пилипів // М. Падура. Пам’ятаємо тебе. Meminimus tui. Нариси одного життя. – Львів, 2013. – С. 477–478.
Пилипів О. Репрезентація лінгвокультурного концепту “доля” в латинській фразеології / О.Пилипів // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови.(2013). Випуск 21. – С. 226-233.
Пилипів О. Терміни-синоніми в латинській юридичній термінології / Х. Вітрів, О. Пилипів // Science and Education a New Dimension. Philology, – V (35), Issue ;125, 2017. – P. 63–67. (Index Copernicus)
Пилипів О. Характеристика латинських юридичних термінів-композитів / О. Пилипів, Х. Вітрів // Іноземна філологія, 2015.‒ Вип. 128.− С. 203–207.
Пилипів О.Г. Найменування дорогоцінних металів у творі Плінія Старшого «Historia naturalis»: лінгвокультурологічний аспект / О. Г. Пилипів, А. Д. Липецький // Science and Education a for Dimension. Philology, V(29), Issue ; 116, 2017. – P. 40–43. (Index Copernicus)
Пилипів О.Г. Тестування як ефективний інструмент вимірювання рівня знань студентів / О. Пилипів, Б. Гриник // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013.– № 3. – C.102-108.
Позитивна утопія в контексті сучасних цивілізаційних процесів / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 706-707.Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2014. – 335 с. С.125-129. (Фахове видання, стаття.)
Психологічні аспекти утопічної свідомості / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.756-757. Філософія. - Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. 2015. – 223 с. С.92-96. (Фахове видання, стаття).
Різновиди сучасної позитивної утопії / Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація / Щорічний науково-практичний журнал. – Харків: ХНТУСГ ім.. П.Василенка. «Міськдрук».-2013, №6. – 216 с. С.142-148. (Фахове видання, стаття).
Соціально-культурна цінність утопії / Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць/ гол. Ред.. В.М.Вашкевич. -К.: «Видавництво «Гілея», 2015.- Вип. 95 (4).- 458 с. С.209-213. (Фахове видання, стаття).
Утопія і магія: ракурси співвідношення / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. 2014. – 303 с. С.56-60. (Фахове видання, стаття).
Утопія й утопічна свідомість: філософсько-культурологічний контекст аналізу / Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал.- Одеса: Нац.ун-т «Одеська юридична академія», 2015.- 188 с. С.106- 110. (Фахове видання, стаття.)
Утопія як проективна інтелектуальна конструкція / Вісник національного університету «Львівська політехніка».№760. Філософські науки. – Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2014. С.23-29. (Фахове видання, стаття).
Феномен утопічної свідомості: її особливості та різновиди / Науковий вісник Східноукраїнського національного університету ім. Лесі Українки. №27 (276). Серія:Філософські науки. – Луцьк, Східноєвропейський нац. ун-т, 2013.-210 с. С.95-101. (Фахове видання, стаття.)
Цюра С. Особливості реформування змісту освіти майбутніх лікарів-стоматологів (початок ХХІ століття) / С.Б. Цюра, Н.М. Солина // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157). – С. 19-23.
Цюра С. Історико-культурні та соціальні особливості формування статусу і ролі сучасної матері в контексті розвитку пізнавального потенціалу дитини / С.Б. Цюра, І.Я.Мищишин // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – № 12 . – С. – 12-16.
Цюра С. Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості / С. Цюра // Український педагогічний журнал. К., 2015. № 4. – С. 65-72.
Цюра С. Мищишин І. Педагогічна й харитативна діяльність товариства „Захист для сиріт імені Митрополита Андрея графа Шептицького” (Галичина, 1918–1939 рр.) / С. Цюра, І. Мищишин // Pedagogika. Tom XXVІ, nr 2. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pod red. K. Rędzińskiego, M.Łapota. – Częstochowa. 2017, s.283-294. Index Copernicus.
Цюра С. Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень / С.Б. Цюра // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал. К., 2013 – № 2(16).– С.7 – 13.
Цюра С. Особливості та спрямованість соціально-педагогічної роботи з сиблінгами / С.Б. Цюра // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145). – С. 50-54.
Цюра С. Перспективи розвитку українських університетів у глобалізованому світі / С.Б. Цюра // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2017.- Вип. 32 . – С. 56-63
Цюра С. Принципи порівняльних педагогічних досліджень / Світлана Цюра // Рrace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PEDAGOGIKA. T. XXV. nr. 2. / pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Mirosława Łapota. – Częstochowa, 2016.– S.121-130. – 565 s. Index Copernicus.
Цюра С. Професійна підготовка вчителя в університеті: умови розвитку особистого досвіду студента / С.Б. Цюра, І.Я. Мищишин // Наук. часопис Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. К. – 2013. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Випуск 22 (32). С.179-183.
Цюра С. Професійне вигоряння вчителя як наслідок професійних криз / С.Б. Цюра, І.Я. Мищишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.39. – Ч.2. – С.214-220
Цюра С. Характерні особливості педагогічного середовища розвитку сиблінгів / С.Б.Цюра // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2016.- Вип 30. – С.80-90.Навчально – методична робота

З 2004 року співробітники кафедри видали понад 100 навчально-методичних праць (у тому числі 4 підручники та 2 посібники з грифом МОН, понад 80 навчальних посібників та методичних рекомендацій). Колектив кафедри постійно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах та науково-методичних семінарах.

Lectures in Philosophy. Tutorial Book in English. - Lviv: “Magnolia 2006”, 2018. – 284 p. С. 1-284. (Навчальний посібник у співавторстві).
Stechak H. Ethical and Pedagogical Aspects of Professional Culture of Future Health Professionals – Family Doctor / Halyna Stechak //Pedagogika katolicka : czasopismo katedry pedagogiki katolickej Widziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. — 2016. — Nr 18 (1). — S. 128—137.
The Latin Language and Medical Terminology Basics: textbook / L.Yu. Smolska, О.H. Pylypiv, P.А. Sodomora et al. ; edited by L.Yu. Smolska. — 4th edition. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. — 400 p. (особистий внесок – 15 %)
Геракліт / Хрестоматія з історії європейської філософії: [навчальний посібник для самостійної роботи студентів] – Львів: Новий Світ-2000, 2013. – 572 с. С.9-13. для студентів зведених груп-2013р.,40с.
за ред. Л.Ю.Смольської. — К. : ВСВ “Медицина”, 2016. —472 с.
Латинська мова та основи медичної термінології: підручник / Л.Ю. Смольська, П.А.Содомора, Д.Г.Шега та ін. ;
Латинська мова та основи фармацевтичної термінології : підручник / Л.Ю. Смольська, В.Г. Синиця, Дз.Ю.Коваль-Гнатів, Д.Г.Шега та ін.; за ред. Л.Ю.Смольської. — К. : ВСВ “Медицина”, 2016. —352 с.
М.Глушко, Цюра С., Худаш Лідія / М. Глушко, С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 622–623.
Методичні вказівки з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу стоматологічного факультету за спеціальністю 221 «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Методичні вказівки з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Методичні вказівки з Історії України для студентів фармацевтичного відділення заочної форми навчання. Укладач: к. п. н., викладач історії України Майданюк В.М. Медичний коледж «Монада», Львів - 2015
Методичні вказівки з Історії України та української культури. Для студентів фармацевтичного відділення заочної форми навчання. Укладач: к.п.н., викладач Історії України Майданюк В.М. Львів - 2017. Львівський медичний інститут.
Методичні матеріали для студентів спеціальності 223«Сестринська справа»(частина 1-2015р., частина 2-2016р.),25с.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика. Розділ «Лабораторні дослідження» (Лексична частина)-2017р.,60 с.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Французька мова (за професійним спрямуванням)»
Пилипів О. Г. Lingua Latina ad pharmaciae studentes.− Львів: ЛМІ, 2015.− Ч. І-ІІ. – 332 с.
Пилипів О. Г. Lingua Latina et terminologia medica. Латинська мова для студентів стоматологічного факультету / О. Пилипів, Б. Гриник, Л. Пилипів. – Львів: Кварт, 2014. – 310 с. (особистий внесок – 70%)
Пилипів О. Г. Латинська мова та основи юридичної термінології / Л.В. Мисловська, О.Г. Пилипів, Л.Р. Олійник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 280 с. (особистий внесок - 30%)
Пилипів О.Г. Via Latina in medicinam. Латинська мова для студентів медичного факультету, – Львів : ЛМІ, 2015. − 270 с.
Стечак Г. М. Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх сімейних лікарів / Галина Стечак // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2014. — № 4. — С. 154—161.
Стечак Г. М. Модернізація педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів / Г. М. Стечак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. — Вип. 44 / [редкол. : Р. С. Гуревич (голова) та ін.]. — К. ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. — С. 376—379.
Стечак Г. М. Педагогические условия совершенствования подготовки будущих семейных врачей к профессиональной деятельности / Стечак Г. М. // Modern Peculiarities of the Identity Formation and Social Adaptation in Conditions of The Liberal Values Crisis : Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXVII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences. (London, February 9 — February 15, 2016.). — London : IASHE, 2016. — C. 40—42.
Стечак Г. М. Психолого-педагогічна підготовка як важлива складова проф.освіти майбутніх сімейних лікарів / Галина Стечак // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2011. — № 1. — С. 109—116.
Стечак Г. М. Структура педагогічної компетентності сімейного лікаря / Стечак Галина Михайлівна // Професійна освіта : проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. — К. : ІПТО НАПН України, 2016. — Вип. 10. — С. 38—42.
Стечак Г. М. Шляхи вдосконалення педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів / Галина Стечак // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2014. — № 3. — С. 106—112.
Стечак Г. М. Основи формування педагогічної компетентності майбутнього лікаря сімейної медицини : навч.-метод. посібник для виклад. медичних ВНЗ / Г. М. Стечак. — Львів : ЛНПЦ, 2016. — 62 с.
Стечак Г. М. Педагогічна діяльність лікаря загальної практики : навч.-метод. посібник / Г. М. Стечак. — Львів : ЛНПЦ, 2016. — 67 с.
Стечак Г. М. Удосконалення педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті : метод. рекомендації / Г. М. Стечак. — Львів : ЛНПЦ, 2016. — 43 с.
Українсько-латинсько-англійський словник з акушерства / [укл. Пилипів О., Дуда М., Ковалишин О., Циснецький В.] − Львів: ЛМІ, 2013. − 34 c.
Історія України: навчально-методичний посібник для лекційних та семінарських занять. Розробник: к.п.н., викладач Історії України Майданюк В.М. Медичний коледж «Монада», Львів, 2013 р.
Цюра С. Мищишин Ірина / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 141–142.
Цюра С. Науменко Федір / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 191.
Цюра С. Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень / С. Б. Цюра // Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів : хрестоматія / авторський колектив, - К. : Педагогічна думка, 2015. – 176 с. – С. 95 – 102.
Цюра С. Паперна Галина / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 260.
Цюра С. Савинець Василь / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 392.
Цюра С. Самофал Ярослав / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 399.
Цюра С. Смолінський Сергій / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 447.
Цюра С. Сухорський Степан / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 493–494.
Цюра С. Сявавко Євгенія / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.494–495.
Цюра С. Тимохін Борис / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 517–518.
Цюра С. Ятлук-Колесник Катерина / С. Цюра //Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.ІІ : Л – Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 728.
Цюра С. Дидактика вищої школи / О. Біляковська, І. Мищишин, С. Цюра / Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України. - Львів. - 2013. – 360 с. (– С. 5–7; 8–84; 143–190 )


Виховна  робота

Головним завданням кафедри є формування у студентів світоглядної, морально-естетичної, фізичної та екологічної культури, виховання цілісної і гармонійної особистості, громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є християнські та загальнодержавні цінності, висока фахова підготовка, конкурентоспроможність на ринку праці. Ми свідомі того, що у ХХІ ст. від якості навчання та виховання залежить подальший розвиток суспільства, тому викладачі кафедри намагаються робити максимальний внесок у виховання молодого покоління.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами