Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин

Соронович Ігор Іванович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 1 доктор наук
• 9 кандидатів наук, у т.ч. 7 доцентів
• 3 асистенти

Соронович Ігор Іванович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент
Аксіментьєва Олена Григорівна – доктор хімічних наук
Бензель Леонід Васильович – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент
Голота Сергій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук
Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент
Демчук Орест Георгійович – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Микитюк Оксана Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ривюк Мар’яна Іванівна – асистент
Шаповалова Наталія Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Журомський В’ячеслав сергійович – кандидат медичних наук
Лемеха Юстина Романівна – асистент
Фармага Мар’яна Іванівна - асистент

Навчально-методична робота

Кафедра проводить викладання передбачених навчальними планами профільних фармацевтичних дисциплін на фармацевтичному факультеті (спеціальності 7.12020101 – «Фармація»). 
На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:
Фармацевтична ботаніка  (ІІ курс фармацевтичного факультету)
Польова практика з фармацевтичної ботаніки (навчальна)) (ІІ курс фармацевтичного факультету)
Фармацевтична хімія (ІІІ-V курси фармацевтичного факультету)
Фармакогнозія (ІІІ-ІV курси фармацевтичного факультету)
Навчальна практика з фармакогнозії (ІІІ курс фармацевтичного факультету)
Фармакологія (ІІІ-IV курси медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Клінічна фармація (IV-V курси фармацевтичного факультету)
Навчальна практика з клінічної фармації (ІV курс фармацевтичного факультету)
Токсикологічна хімія (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Фармакотерапія (V курс фармацевтичного факультету)
Курс за вибором: Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою і дією лікарських засобів (IV курс фармацевтичного факультету)
Патентознавство (V-VІ курс фармацевтичного факультету)
Ресурсознавство лікарських рослин (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Стандартизація лікарських засобів (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Спеціалізація за вибором: Контроль якості лікарських засобів (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
За час роботи кафедри розроблені робочі програми зі стандартизації лікарських засобів для студентів V курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання, V та VІ курсів заочної форми навчання, спеціалізації «Контроль якості лікарських засобів» для студентів V курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання, V та VІ курсів заочної форми навчання, робоча програма з елективного курсу «Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою та дією лікарських засобів» для студентів ІV курсу.
Підготовлено та надруковано методичні вказівки з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання.
Головним завданням кафедри в ділянці навчально-методичної роботи є підвищення якості навчального процесу з усіх дисциплін, щовикладаються на кафедрі, забезпечення його навчально-методичними матеріалами відповідно до вимог кредитно-модульної системи, впровадження інноваційних методик навчання.

Наукова робота: 

Основні напрямки наукових досліджень :
• Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі.
• Аналіз нових синтезованих сполук.
Основні публікації
Підручники та посібники:
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2004. – 430 с.
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2006. – Ч. 1 – 518 с.
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2006. – Ч. 2 – 338 с.
• М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, І.Г. Гайдучок, В.М. Фрайт, І.І. Соронович. Невідкладні стани: Посібник. – Львів: Бак, 2006. – 832 с.
• Микитюк О. М. Лікарські рослини України.  Навчально-методичний посібник. – Л.: ЦДП, 2008. – 116 с.
• В.М. Фрайт, І.Г. Гайдучок, І.І. Соронович. Невідкладні стани, вид. 4-те, доповнене та перероблене: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. / За ред. М.С. Регеда, В.Й. Кресюн. – Львів: Магнолія, 2008. – 844 с.
• О.М Микитюк., О.І.Шиян.  Компетентнісний підхід до забезпечення здорового способу життя у сприятливому екосередовищі: Навчально-методичний посібник  ( Гриф МОН   №1.4/18-1845від 25.05.2009р); – Л.: ЦДП, 2009. – 136 с.
• Микитюк О. М. Навчально-методичні рекомендації до практичних робіт з фармацевтичної ботаніки. Модуль1. Анатомія і морфологія рослин. Модуль 2. Систематика рослин. // Методичні вказівки. / М-во  охорони здоров’я, Львівський медичний інститут. – Л.: 2012. – 30с.
• О.Шиян, Ю.Павлова, Л. Кудрик, Н.Сороколіт, О.Микитюк «Здорова школа: аспекти моніторингу».  Навчальний посібник. – Л.: Кольорове небо, 2013. – 122с.
• Микитюк О. М. Фармацевтична ботаніка. // Практикум. / М-во  охорони здоров’я,  Львівський медичний інститут. – Л.: 2015. – 200 с.
Наукові праці:
• Козловський М.Н., Бензель Л.В., Соронович І.І. та ін Рослинні індуктори інтерферону – ефективні противірусні препарати // мат конф. «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», 18-19 травня 2006, Львів. – с. 157-160.
• Атаманюк Д., Лесик Р., Соронович І. Синтез тіопірано[2,3-d]тіазол-2-онів з нафтохіноїдним та альдегідним фрагментами у молекулах як потенційних протипухлинних та протитуберкульозних агентів // Тези доповідей 11-ї наукової конференції «Львівські хімічні читання 2007», Львів. – 30.05-01.06.2007 – С. О35.
• Лозинський І.М., Бензель Л.В., Соронович І.І. та ін. Влияние новых растительных индукторов интерферона на течение експериментального клещевого энцефалита // Медицина в Кузбасе. 2008. - №5. - С.83-87.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Рогочий Є.Г., Соронович І.І. Інтерфероніндукуючі властивості штамів вірусу кліщового енцефаліту // мат конф.Вип. 7 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», травень 2010, Львів. – с. 513-516.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Рогочий Є.Г., Соронович І.І., Головацька Ж.Є. Вплив штамів вірусу кліщового енцефаліту на Т-залежний гуморальний імунітет // мат конф. Вип. 8 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», травень 2011, Львів. – с. 164-167.
• Козловський М.Н., Бензель Л.В., Петрух Л.І., Литвинова Л.О., Ляхов С.А., Лозинський І.М., Друль О.С., Федорук В.І., Бензель І.Л., Соронович І.І., Рогочий Є.Г. Індуктори інтерферону ефективні противірусні препарати //мат конф. Вип. 9 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», травень 2012, Львів. – с. 339-343.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Бензель І.Л.,Рогочий Є.Г., Бензель Л.В., Соронович І.І. Спосіб посилення синтезу інтерферону //мат конф. Вип. 10 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», травень 2013, Львів. – с. 137-139.

Положення про кафедру фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Виховна робота

Викладачі кафедри прекрасно усвідомлюють, що саме від якості навчання та виховання студентської молоді залежить розвиток і майбутнє суспільства. Тому одним із головних завдань кафедри є не тільки висока фахова підготовка, але і формування морально-естетичних цінностей, виховання особистості, громадянина держави Україна її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є моральні, християнські та загальнодержавні цінності.

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010