Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Шановний абітурієнте! Приймальна комісія розпочинає роботу 10 липня з 10:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00), чекаємо на тебе!

Timer Agency Template

Кафедра хімії

Завідувач кафедри

Соронович Ігор Іванович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

• 1 доктор наук
1 Doctor of Technical Sciences (Ph. D)

• 5 кандидатів наук, у т.ч. 3 доценти
5 Doctors of Sciences including 3 Associate Professors

• 3 асистенти
3 Assistants

Соронович Ігор Іванович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент 
Ihor Soronovych – the head of the department, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Голота Сергій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук 
Serhii Holota – Doctor of Pharmaceutical Sciences

Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент 
Anatolii Velychko – Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Микитюк Оксана Михайлівна – доктор сільськогосподарських наук, доцент 
Oksana Mykytiuk – Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor

Ривюк Мар’яна Іванівна – асистент
Mariana Ryviuk – Assistant

Шаповалова Наталія Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Nataliia Shapovalova – Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Журомський В’ячеслав сергійович – кандидат медичних наук
Viacheslav Zhuromskyi – Doctor of Medical Sciences

Лемеха Юстина Романівна – асистент
Yustyna Lemekha – Assistant

Фармага Мар’яна Іванівна – асистент
Mariana Farmaha – Assistant

Хоменко Ірина Ігорівна – кандидат хімічних наук
Irina Khomenko - Candidate of Chemical Sciences

Навчально-методична робота

Кафедра проводить викладання передбачених навчальними планами профільних фармацевтичних дисциплін на фармацевтичному факультеті (спеціальності 7.12020101 – «Фармація»). 
На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:
Фармацевтична ботаніка  (ІІ курс фармацевтичного факультету)
Польова практика з фармацевтичної ботаніки (навчальна)) (ІІ курс фармацевтичного факультету)
Фармацевтична хімія (ІІІ-V курси фармацевтичного факультету)
Фармакогнозія (ІІІ-ІV курси фармацевтичного факультету)
Навчальна практика з фармакогнозії (ІІІ курс фармацевтичного факультету)
Фармакологія (ІІІ-IV курси медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Клінічна фармація (IV-V курси фармацевтичного факультету)
Навчальна практика з клінічної фармації (ІV курс фармацевтичного факультету)
Токсикологічна хімія (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Фармакотерапія (V курс фармацевтичного факультету)
Курс за вибором: Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою і дією лікарських засобів (IV курс фармацевтичного факультету)
Патентознавство (V-VІ курс фармацевтичного факультету)
Ресурсознавство лікарських рослин (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Стандартизація лікарських засобів (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Спеціалізація за вибором: Контроль якості лікарських засобів (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
За час роботи кафедри розроблені робочі програми зі стандартизації лікарських засобів для студентів V курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання, V та VІ курсів заочної форми навчання, спеціалізації «Контроль якості лікарських засобів» для студентів V курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання, V та VІ курсів заочної форми навчання, робоча програма з елективного курсу «Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою та дією лікарських засобів» для студентів ІV курсу.
Підготовлено та надруковано методичні вказівки з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання.
Головним завданням кафедри в ділянці навчально-методичної роботи є підвищення якості навчального процесу з усіх дисциплін, щовикладаються на кафедрі, забезпечення його навчально-методичними матеріалами відповідно до вимог кредитно-модульної системи, впровадження інноваційних методик навчання.   

Наукова робота:

Основні напрямки наукових досліджень :
• Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі.
• Аналіз нових синтезованих сполук.
Основні публікації
Підручники та посібники:
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2004. – 430 с.
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2006. – Ч. 1 – 518 с.
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2006. – Ч. 2 – 338 с.
• М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, І.Г. Гайдучок, В.М. Фрайт, І.І. Соронович. Невідкладні стани: Посібник. – Львів: Бак, 2006. – 832 с.
• Микитюк О. М. Лікарські рослини України.  Навчально-методичний посібник. – Л.: ЦДП, 2008. – 116 с.
• В.М. Фрайт, І.Г. Гайдучок, І.І. Соронович. Невідкладні стани, вид. 4-те, доповнене та перероблене: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. / За ред. М.С. Регеда, В.Й. Кресюн. – Львів: Магнолія, 2008. – 844 с.
• О.М Микитюк., О.І.Шиян.  Компетентнісний підхід до забезпечення здорового способу життя у сприятливому екосередовищі: Навчально-методичний посібник  ( Гриф МОН   №1.4/18-1845від 25.05.2009р); – Л.: ЦДП, 2009. – 136 с.
• Микитюк О. М. Навчально-методичні рекомендації до практичних робіт з фармацевтичної ботаніки. Модуль1. Анатомія і морфологія рослин. Модуль 2. Систематика рослин. // Методичні вказівки. / М-во  охорони здоров’я, Львівський медичний інститут. – Л.: 2012. – 30с.
• О.Шиян, Ю.Павлова, Л. Кудрик, Н.Сороколіт, О.Микитюк «Здорова школа: аспекти моніторингу».  Навчальний посібник. – Л.: Кольорове небо, 2013. – 122с.
• Микитюк О. М. Фармацевтична ботаніка. // Практикум. / М-во  охорони здоров’я,  Львівський медичний інститут. – Л.: 2015. – 200 с.
Наукові праці:
• Козловський М.Н., Бензель Л.В., Соронович І.І. та ін Рослинні індуктори інтерферону – ефективні противірусні препарати // мат конф. «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», 18-19 травня 2006, Львів. – с. 157-160.
• Атаманюк Д., Лесик Р., Соронович І. Синтез тіопірано[2,3-d]тіазол-2-онів з нафтохіноїдним та альдегідним фрагментами у молекулах як потенційних протипухлинних та протитуберкульозних агентів // Тези доповідей 11-ї наукової конференції «Львівські хімічні читання 2007», Львів. – 30.05-01.06.2007 – С. О35.
• Лозинський І.М., Бензель Л.В., Соронович І.І. та ін. Влияние новых растительных индукторов интерферона на течение експериментального клещевого энцефалита // Медицина в Кузбасе. 2008. - №5. - С.83-87.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Рогочий Є.Г., Соронович І.І. Інтерфероніндукуючі властивості штамів вірусу кліщового енцефаліту // мат конф.Вип. 7 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», травень 2010, Львів. – с. 513-516.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Рогочий Є.Г., Соронович І.І., Головацька Ж.Є. Вплив штамів вірусу кліщового енцефаліту на Т-залежний гуморальний імунітет // мат конф. Вип. 8 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», травень 2011, Львів. – с. 164-167.
• Козловський М.Н., Бензель Л.В., Петрух Л.І., Литвинова Л.О., Ляхов С.А., Лозинський І.М., Друль О.С., Федорук В.І., Бензель І.Л., Соронович І.І., Рогочий Є.Г. Індуктори інтерферону ефективні противірусні препарати //мат конф. Вип. 9 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», травень 2012, Львів. – с. 339-343.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Бензель І.Л.,Рогочий Є.Г., Бензель Л.В., Соронович І.І. Спосіб посилення синтезу інтерферону //мат конф. Вип. 10 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», травень 2013, Львів. – с. 137-139.

Виховна  робота

Викладачі кафедри прекрасно усвідомлюють, що саме від якості навчання та виховання студентської молоді залежить розвиток і майбутнє суспільства. Тому одним із головних завдань кафедри є не тільки висока фахова підготовка, але і формування морально-естетичних цінностей, виховання особистості, громадянина держави Україна її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є моральні, християнські та загальнодержавні цінності.

Положення про кафедру фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин ТзОВ "Львівський медичний інститут". завантажити

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами